Metodat e mësimdhënies

Mësimdhënia

Mësimdhënia ofrohet përmes ligjëratave interaktive, seminareve, si dhe mësimeve individuale. Nga ju kërkohet që një kohë të konsiderueshme ta kaloni duke studiuar materialin e ofruar nga ligjëruesit.

 

Metodat e mësimdhënies

 

Vlerësimi

Vlerësimi bëhet përgjatë gjithë semestrit dhe bazohet në punë ekipore, punë individuale, prezantime si dhe provime me shkrim. Në vitin e fundit të studimeve, ju do të punoni një seminar, një projekt si dhe Punimin e Diplomës. Zakonisht, provimi me shkrim ka peshë prej 50-60% kurse aktivitetet tjera plotësojnë edhe 40-50% të notës finale.

 

Metodat e vlerësimit

Lajme