Vizitat studimore

Vizitat studimore janë një element i rëndësishëm për studentët e UBT-së, të cilat e ndërlidhin të mësuarit teorik me të mësuarit praktik. Qendra e Karrierës i ofron përkrahje fakulteteve në realizimin me sukses të vizitave studimore në vend dhe jashtë vendit.

  • Vizitat studimore në kompanitë vendore;
  • Vizitat studimore në kompanitë jashtë vendi;

Periudha kohore:

Vizitat në kompanitë vendore: Semestri dimëror/veror

Vizitat në kompanitë jashtë vendit: Semestri dimëror/verorë

 

Target grupet: Studentët e vitit të dytë dhe tretë.

 

Kontakti: Tel: 038 541 400,

Email: [email protected]    https://www.facebook.com/UniversitetiUBT/