Partnerët & Anëtarësimet

PARTNERËT & ANËTARËSIMET

Programet e studimit në Kolegjin UBT janë të krahasueshëm me programet e studimit në universitete të cilat kanë vënë në zbatim Sistemin e Bolonjës, siç janë Universiteti i Lubljanës, Universiteti i Zagrebit, Universiteti i Zurich-ut, Universiteti i Graz-it dhe ai i Vienës. Programi është në përputhje me Standardet e Ekselencës së Kombeve të Bashkuara në Arsiminin dhe Trajnimin e Administratës Publike dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Shkollave dhe Instituteve të Administratës.

 

Të gjitha programet janë të adaptuar sipas kërkesave të tregut të punës në Kosovë dhe nevojave vendore të fushës së caktuar të studimeve. UBT është partner në shumë projekte të TEMPUS dhe ERASMUS+ të financuara nga Komisioni Evropian. Fakulteti Politika Publike dhe Menaxhim ka bashkëpunim me Universitetin e Varshavës dhe programit PoSIG në Salzburg, për programet dhe Master, në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

 

Studentët pajisen me diploma të dyfishtë të njohur ndërkombëtarisht.