Politika Publike dhe Menaxhim

PROGRAMI POLITIKA PUBLIKE DHE MENAXHIM

 

 
 

UBT është në shumë aspekte një institucion udhëheqës në lidhje me thelbin e mësimdhënies dhe kërkimit. Prandaj, ka marrë një qasje të definimit të vendndodhjes së saj unike në peizazhin e administratës publike të Kosovës dhe nuk ka dyfishuar programet e tjera. Kështu, përveç fokusit në politika publike dhe menaxhimit publik, kurrikula ka përfshirë edhe zhvillimet bashkëkohore akademike në administratën publike, ka sjellë një fokus në teknologjinë (e-qeverisjen) dhe angazhimin e Kosovës ndaj integrimit evropian dhe reformës së administratës publike në mënyrë që të harmonizojë praktikat e saj me ato të acquis communitaire të BE-së.Për më tepër, UBT është njohur në Kosovë për fokusin e saj ndërkombëtar dhe pjesëmarrjen në projektet kërkimore dhe mësimore ndërkombëtare. UBT dhe është e ndryshme në atë që kombinon njohuritë teorike dhe shkathtësitë praktike që është bërë e mundur nga prioritizimi i UBT-së për rekrutimin e stafit dhe lidhjet me industrinë dhe institucionet. Së fundmi, UBT ka lidhje të forta me administratën publike, qeveritë lokale, agjencitë e zhvillimit rajonal dhe sektorët joqeveritarë. Ka hartuar plane zhvillimi strategjike për Ministrinë e Administratës Publike, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Diasporës, Komunën e Ferizajt, Komunën e Vushtrrisë dhe Agjencinë Rajonale të Zhvillimit në jug të Kosovës. Përvoja praktike ka dhënë një avantazh, por gjithashtu ka siguruar të dhëna për procesin e planifikimit.

 

Programi Politika Publike dhe Menaxhim është në përputhje me Standardet e Ekselencës së Kombeve të Bashkuara në Arsimin dhe Trajnimin e Administratës Publike dhe Shoqatën Ndërkombëtare të Shkollave dhe Instituteve të Administratës. Programi ka qenë i balancuar në mes të specifikave të Kosovës, zhvillimeve të fundit shkencore dhe mësimeve të nxjerra nga Universiteti Corvinus, Politikat Publike dhe Menaxhimin e Menaxhmentit dhe Universiteti Tallin i Teknologjisë, Menaxhimi Publik i MA dhe Administrata Publike MA.

 

Programi Politika Publike dhe Menaxhim në UBT është aktiv që nga viti 2014.

 

Udhëheqja e Fakultetit Politika Publike dhe Menaxhment – Organogrami

Dekani: Dritero Arifi

Email: [email protected]

Tel: +38338541400

 

Prodekani/nja: Hajdi Xhixha

Email: [email protected]

 

Kordinatorja: Samire Sadiku

Email: [email protected]