Partnerët & Anëtarësimet

Programi është dizajnuar për t’iu përgjigjur kontekstit dhe kërkesës në tregun e punës, si dhe preferencat e përcaktuara nga stafi dhe studentët. Megjithatë, programi përgjithësisht përfshinë një bazë të praktikës arsimore në fushën e studimit. Komiteti i kurrikulës ka marrë parasysh përmbajtjen e programeve të ngjashme nga disa programe në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Programi ruan parimet dhe udhëzimet e ofruara nga EUCEET (Edukimi dhe Trajnimi i Inxhinierisë Civile Evropiane). Projekti EUCEET mbi “harmonizimin e kurrikulave në Evropë” ka informuar si filozofinë e mësimdhënies, qasjes dhe strukturën e kurrikulës. Programi është gjithashtu i harmonizuar me Indikatorët SEFI (Shoqëria Evropiane për Arsimim Inxhinierik), standardet e AsBau (Akkreditierung und Qualitätssicherung zeitgemäßer Studiengänge des Bauingenieurwesens und deutschen Hochschulen) dhe US ABET (Komisioni Akreditues i Inxhinierisë, Bordi i Akreditimit për Inxhinierinë dhe Teknologjinë). Së fundmi, njohuritë e Trupit të Njohurive të ASCE dhe rekomandimet e EUCEET janë integruar në kurrikulë.

PARTNERITETI DHE ANËTARËSIA

UBT-ja në të vërtetë ka krijuar marrëveshje bashkëpunimi me një numër të konsiderueshëm të universiteteve më të larta nga vendet e BE-së, SHBA-së (shih listen më poshtë)

 

University
Politecnico di Milano
Progami ERASMUS MUNDUS PARTNERISHIP
SIGMA
Ballkan projekt
The university of Kentucky
Xella Company
Instituti ‘INKOS’
KNAUF Prishtina
Silcapor
National Library
Municipality of Pristina
PROING
Smart Project
Fakulteti i arkitektures dhe ndërtimtarise
Ministria e arsimit dhe Teknologjise