Specializimet

Masteri i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi bazohet në aspekte teorike dhe të aplikuara nga disiplinat e ndryshme të Inxhinierisë së Ndërtimit prandaj duhet përgatitur për një kapacitet të lartë për analizën dhe projektimin e objekteve të ndryshme nga infrastruktura, punimet tokësore, projektimin, planin dhe menaxhoje sistemet e punës, proceset dhe shërbimet të reja dhe të kompleksitetit të lartë.
Programi Master i Shkencave fillon në vitin e parë me një studim të përgjithshëm, duke mundësuar studentëve të fitojnë njohuri të gjëra ndërdisiplinore që do të përdoren në të gjitha fushat e inxhinierisë së ndërtimit, dhe do të pasojë me një thellim/specializim në vitin e dytë në fushat si:

– Inxhinieri Strukturore;
– Menaxhimi i Ndërtimtarisë dhe Teknologji;
– Infrastrukturë Rrugore;
– Inxhinieri e Ujërave;
– Inxhinieri e Gjeoteknikes;
– Inxhinieri e Materialeve

 

INXHINIERI KONSTRUKTIVE (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Konstruksione Metalike O 4
Konstruksione të Betonit O 4
Konstruksione të Drurit O 4
Inxhinieri Seizmike O 5
Konstruksione të Infrastrukturës O 5
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Teori e Stabilitetit të Konstruksioneve Z 8
Teori e Elasticitetit dhe Plastisitetit Z
Dinamika e Konstruksioneve Z
Energjia Efiçiente e Ndërtesave Z
Beton i Paranderur Z
Fizika e Ventilimit të Ndërtesave Z
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Metodat Kërkimore O 5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone) O 5
Teza O 20

 

MENAXHIMI DHE TEKNOLOGJIA E NDËRTIMIT (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Menaxhimi në Ndërtimtari II O 5
Teknologjia në Ndërtimtari II O 5
Ekonomia në Ndërtimtari dhe Industria O 4
Menaxhimi i Mirëmbajtjes në Ndërtimtari O 4
Vlerësimi i Ndërtimit dhe Investimet O 4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)4
Kualiteti i Kontrollit në Ndërtimtari Z 8
Teknologjia e Ndërtimit të Ulët Z
Teknologjia e Riparimit dhe Përforcimit Z
Rregullativa Ndërtimore Z
Fizika e Ventilimit të Ndërtesave Z
Menaxhimi Urban Z
Energjia Efiçiente Z
Menaxhimi me Sistemet e Informacionit Z
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Metodat Kërkimore O 5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone) O 5
Teza O 20

 

INFRASTRUKTURA DHE KOMUNIKACIONI (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Struktura e Trupit të Rrugës O 5
Aeroporti dhe Metro O 5
Pajisjet Rrugore dhe Sinjalizimet O 4
Auditimet e Sigurisë në Komunikacion (Rrugët) O 4
Urat O 4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Hapësirat në Planifikimin e Komunikacionit Z 8
Projektet e Komunikacionit dhe Infrastrukturës Z
Projektimi i Autostradave Z
Projektimi i Hekurudhave Z
Siguria në rrugë Z
Komunikacioni Urban Z
Sistemet Intelegjente të Transportit Z
Menaxhimi i Rrugëve dhe Mirëmbajtja Z
Tunelet
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Metodat Kërkimore O 5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone) O 5
Teza O 20

 

HIDROTEKNIKE (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Hidraulikë O 5
Hidrologji Inxhinierike II O 5
Hidrogjeologji O 4
Sistemi i Ujësjellësit dhe Kanalizimit O 4
Menaxhimi i Burimeve Ujore O 4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Trajtimi i Ujërave të Zeza Z 8
Meliorimet-Kullimi dhe Ujitja Z
Dinamika e Ujërave Nëntokësore Z
Objektet Hidroteknike 2 Z
Hidrologjia Urbane Z
Modelimi dhe Projektimi në Hidroteknikë Z
Rregullimi i Lumenjëve Z
Mbrojtja e Ujërave Z
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Metodat Kërkimore O 5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone) O 5
Teza O 20

 

INXHINIERI E MATERIALEVE (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Metodologjia e Testimit të Materialeve O 5
Teknologjia e Betoneve të Avancuara O 5
Qëndrueshmëria e Materialeve O 4
Materialet Kompozite O 4
Metalurgjia e Aplikuar O 4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Teknologjia e Riparimit dhe Përpunimit Z 8
Materialet e rezistueshme ndaj zjarrit Z
Materialet Polimerike Z
Aspektet Mjedisore dhe Ekonomike në Zgjedhje Z
Modelimi Numerik i Materialeve në Inxhinieri Z
Materialet Çeramike Z
Teoria e Plasticitetit dhe Elasticitetit Z
Teknologjia e Prodhimit të Materialeve Z
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Metodat Kërkimore  O 5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone) O 5
Teza O 20

 

INXHINIERI GJEOMEKANIKE (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Gjeoteknika Inxhinierike O 5
Laboratori Gjeoteknike O 5
Mekanika e Dherave dhe e Shkëmbit O 4
Dinamika e Ujërave Nëntokësore O 4
Projektime Gjeoteknike O 4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Punimet Nëntokësore Z 8
Përforcimi i Tokës dhe Shkëmbinjëve Z
Hidrogjeoekologjia dhe Rreziqet Z
Aplikimi i Kompjuterëve në Gjeomekanikë Z
Matja dhe Sigurimi i Cilësisë Z
Veprat Mbushëse dhe Mbrojtëse Z
Teknologjia e Sanimit dhe Përforcimit Z
Aspektet Ekonomike dhe Mjedisore në Zgjedhje Z
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Metodat Kërkimore O 5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone) O 5
Teza O