Specializimet

Masteri i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi bazohet në aspekte teorike dhe të aplikuara nga disiplinat e ndryshme të Inxhinierisë së Ndërtimit prandaj duhet përgatitur për një kapacitet të lartë për analizën dhe projektimin e objekteve të ndryshme nga infrastruktura, punimet tokësore, projektimin, planin dhe menaxhoje sistemet e punës, proceset dhe shërbimet të reja dhe të kompleksitetit të lartë.
Programi Master i Shkencave fillon në vitin e parë me një studim të përgjithshëm, duke mundësuar studentëve të fitojnë njohuri të gjëra ndërdisiplinore që do të përdoren në të gjitha fushat e inxhinierisë së ndërtimit, dhe do të pasojë me një thellim/specializim në vitin e dytë në fushat si:

– Inxhinieri Strukturore;
– Menaxhimi i Ndërtimtarisë dhe Teknologji;
– Infrastrukturë Rrugore;
– Inxhinieri e Ujërave;
– Inxhinieri e Gjeoteknikes;
– Inxhinieri e Materialeve

 

INXHINIERI KONSTRUKTIVE (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Konstruksione MetalikeO4
Konstruksione të BetonitO4
Konstruksione të DruritO4
Inxhinieri SeizmikeO5
Konstruksione të InfrastrukturësO5
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Teori e Stabilitetit të KonstruksioneveZ8
Teori e Elasticitetit dhe PlastisitetitZ
Dinamika e KonstruksioneveZ
Energjia Efiçiente e NdërtesaveZ
Beton i ParanderurZ
Fizika e Ventilimit të NdërtesaveZ
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Metodat KërkimoreO5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone)O5
TezaO20

 

MENAXHIMI DHE TEKNOLOGJIA E NDËRTIMIT (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Menaxhimi në Ndërtimtari IIO5
Teknologjia në Ndërtimtari IIO5
Ekonomia në Ndërtimtari dhe IndustriaO4
Menaxhimi i Mirëmbajtjes në NdërtimtariO4
Vlerësimi i Ndërtimit dhe InvestimetO4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)4
Kualiteti i Kontrollit në NdërtimtariZ8
Teknologjia e Ndërtimit të UlëtZ
Teknologjia e Riparimit dhe PërforcimitZ
Rregullativa NdërtimoreZ
Fizika e Ventilimit të NdërtesaveZ
Menaxhimi UrbanZ
Energjia EfiçienteZ
Menaxhimi me Sistemet e InformacionitZ
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Metodat KërkimoreO5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone)O5
TezaO20

 

INFRASTRUKTURA DHE KOMUNIKACIONI (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Struktura e Trupit të RrugësO5
Aeroporti dhe MetroO5
Pajisjet Rrugore dhe SinjalizimetO4
Auditimet e Sigurisë në Komunikacion (Rrugët)O4
UratO4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Hapësirat në Planifikimin e KomunikacionitZ8
Projektet e Komunikacionit dhe InfrastrukturësZ
Projektimi i AutostradaveZ
Projektimi i HekurudhaveZ
Siguria në rrugëZ
Komunikacioni UrbanZ
Sistemet Intelegjente të TransportitZ
Menaxhimi i Rrugëve dhe MirëmbajtjaZ
Tunelet
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Metodat KërkimoreO5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone)O5
TezaO20

 

HIDROTEKNIKE (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
HidraulikëO5
Hidrologji Inxhinierike IIO5
HidrogjeologjiO4
Sistemi i Ujësjellësit dhe KanalizimitO4
Menaxhimi i Burimeve UjoreO4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Trajtimi i Ujërave të ZezaZ8
Meliorimet-Kullimi dhe UjitjaZ
Dinamika e Ujërave NëntokësoreZ
Objektet Hidroteknike 2Z
Hidrologjia UrbaneZ
Modelimi dhe Projektimi në HidroteknikëZ
Rregullimi i LumenjëveZ
Mbrojtja e UjëraveZ
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Metodat KërkimoreO5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone)O5
TezaO20

 

INXHINIERI E MATERIALEVE (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Metodologjia e Testimit të MaterialeveO5
Teknologjia e Betoneve të AvancuaraO5
Qëndrueshmëria e MaterialeveO4
Materialet KompoziteO4
Metalurgjia e AplikuarO4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Teknologjia e Riparimit dhe PërpunimitZ8
Materialet e rezistueshme ndaj zjarritZ
Materialet PolimerikeZ
Aspektet Mjedisore dhe Ekonomike në ZgjedhjeZ
Modelimi Numerik i Materialeve në InxhinieriZ
Materialet ÇeramikeZ
Teoria e Plasticitetit dhe ElasticitetitZ
Teknologjia e Prodhimit të MaterialeveZ
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Metodat Kërkimore O5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone)O5
TezaO20

 

INXHINIERI GJEOMEKANIKE (SPECIALIZIMI)
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Gjeoteknika InxhinierikeO5
Laboratori GjeoteknikeO5
Mekanika e Dherave dhe e ShkëmbitO4
Dinamika e Ujërave NëntokësoreO4
Projektime GjeoteknikeO4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Punimet NëntokësoreZ8
Përforcimi i Tokës dhe ShkëmbinjëveZ
Hidrogjeoekologjia dhe RreziqetZ
Aplikimi i Kompjuterëve në GjeomekanikëZ
Matja dhe Sigurimi i CilësisëZ
Veprat Mbushëse dhe MbrojtëseZ
Teknologjia e Sanimit dhe PërforcimitZ
Aspektet Ekonomike dhe Mjedisore në ZgjedhjeZ
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda:LlojiECTS
Metodat KërkimoreO5
Menaxhimi i Projekteve (Complex Capstone)O5
TezaO