UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2020/21

08/07/2020

UBT shpall konkursin e rregullt publik për pranimin dhe regjistrimin e studentëve të rinj, për vitin akademik 2020/21, në të gjitha programet e studimit, të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe të licencuara nga MASHT.

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm të lartë të nivelit 3, sipas ISCED, dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

Për regjistrimin në studimet Master, kërkohet që kandidati të ketë përfunduar studimet Bachelor.

Regjistrimi i studentëve realizohet në përputhje me afatet e përcaktuara nga ana e MASHT, ndërsa pranimi i aplikacioneve ka filluar.

 

Programet e studimit në UBT, në nivelin Bachelor:

 

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Specializimet:

Financa, Banka dhe Sigurime;

Kontabilitet, Auditim dhe Tatime;

Marketing dhe Shitje;

Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion;

Biznes Ndërkombëtar;

Logjistikë dhe Menaxhim i Prokurimit.

 

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Specializimet:

Inxhinieri e Sistemeve Softuerike;

Baza e të Dhënave dhe Sistemet e Informacionit;

Grafika Kompjuterike dhe Multimedia;

Web Programim;

Rrjete dhe Telekomunikacion;

Robotikë dhe Sistemet Inteligjente;

Informatikë Biomjekësore;

Siguria dhe Sigurimi i Informacionit;

Multimedia dhe Vizualizim;

Inxhinieri e Komunikimit;

Shkenca e të Dhënave Statistikore;

Informatikë Mjekësore.

 

Menaxhim i Mekatronikës

Specializimet:

Menaxhim i Mekatronikës;

Automatizim Industrial dhe Kontroll i Procesit;

Robotikë dhe Sisteme Inteligjente;

Inxhinieri Biomjekësore;

Inxhinieri e Telekomunikacionit;

Inxhinieri Mekanike;

Inxhinieri e Aeronautikës;

Dizajn i Produkteve Industriale;

Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit.

 

Sistemet e Informacionit

Specializimet:

Sistemet e Informacionit të Biznesit;

Sistemet e Informacionit – GIS;

(Geo Information Systems);

Sistemet e Informacionit të Bibliotekave dhe të Arkivave;

Statistika, Procesimi dhe Simulimi i të Dhënave;

Siguria e Informacionit dhe Privatësia;

Komerci Elektronik (E-Komerci).

 

 

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Specializimet:

Arkitekturë e Qëndrueshme;

Menaxhim Urban;

Restaurim Arkitekturor;

Dizajn i Interierit.

 

Inxhinieri e Ndërtimit (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Specializimet:

Inxhinieri Strukturore – Konstruktiv;

Menaxhim i Ndërtimtarisë dhe Teknologjisë;

Infrastrukturë Rrugore;

Inxhinieri e Ujërave – Hidro;

Inxhinieri e Gjeoteknikës;

Inxhinieri e Materialeve.

 

Shkenca Politike

Specializimet:

Administrim publik;

Marrëdhënie ndërkombëtare;

Studime evropiane.

 

Media dhe Komunikim

Specializimet:

Gazetari;

Komunikim;

Menaxhimi i Medias;

Marrëdhëniet me Publikun;

Regjia Televizive;

Gazetaria On-Line;

Kamera dhe Fotografia.

 

Juridik

Specializimet:

Civile;

Penale;

Ndërkombëtare.

 

Inxhinieri e Energjisë

Specializimet:

Burimet e Energjisë;

Konservimi i Energjisë;

Efiçienca e Energjisë;

Menaxhimi i Energjisë;

Energji Elektrike.

 

Dizajn i Integruar

Specializimet:

Dizajn Grafik dhe i Komunikimit;

Dizajn Mode dhe Tekstil;

Dizajn i Produkteve;

Dekorim i Ndërtesave dhe Mobilimi.

 

Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji

Specializimet:

Teknologji e ushqimit;

Nutricion (të ushqyerit);

Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë e ushqimit.

 

Muzika Moderne,Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

Specializimet:

Kompozim / Këngshkrues; 

Performancë Vokale;

Performancë në Instrument;

Audio Produksion;

Menaxhment Muzikor.

 

Agrikultura dhe Inxhinieria e Mjedisit

Specializimet:

Prodhimtaria bimore;

Hortikulturë;

Menaxhimi i mjedisit në agrikulturë.

 

Art dhe Media Digjitale

 

Teknik i Anesteziologjisë

 

 

Teknik i Radiologjisë

 

Infermieri

 

Farmaci

 

Stomatologji

 

 

Programet e studimit në UBT, në nivelin Master:

 

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Specializimet:

Financa dhe kontabilitet bankar;

Marketing dhe shitje;

Ndërmarrësi dhe inovacion;

Logjistika dhe menaxhimi i prokurimit.

 

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Specializimet:

Inxhinieri e Sistemeve Softuerike;

Databazë dhe Sisteme Informative;

Shkenca e të Dhënave;

Inxhinieria e Komunikimit;

Programimi i Ueb-it;

Multimedia dhe Vizualizim;

Informatika Shëndetësore.

 

 Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Specializimet:

Inxhinieri Strukturore – Konstruktiv;

Menaxhimi i Ndërtimtarisë dhe Teknologji;

Infrastrukturë Rrugore;

Inxhinieri e Ujërave;

Inxhinieri e Gjeoteknikës;

Inxhinieri e Materialeve.

 

Menaxhim i Mekatronikës

Specializimet:

Menaxhimi i mekatronikës;

Dizajni i produkteve industriale;

Inxhinieria dhe teknologjia e procesit të prodhimit.

 

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Specializimet:

Dizajni i qëndrueshëm;

Menaxhim Urban;

Mirëmbajtje dhe Restaurim në Arkitekturë;

Dizajn Enterieri.

 

Politika Publike dhe Menaxhim,

Specializimet:

Politika Publike;

Menaxhim Publik.

 

Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë

Specializimet:

Nutricioni;

Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit;

Menaxhimi me Cilësinë dhe Sigurinë e Ushqimit.

 

E Drejta Civile dhe Pronës

 

Juridik, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë

 

Energji Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

Specializimet:

Tregu i Energjisë Elektrike dhe Energjisë;

 Inxhinieria e Energjisë dhe Mjedisi.

 

Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhment

Specializimet:

Konzervimi i Energjisë;

Efiçienca e Energjisë;

Menaxhimi i Energjisë;

Inxhinieria Elektrike;

Konzervimi i Energjise në Ndërtesa;

Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes.

 

E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane

 

 

Farmaci

 

Stomatologji

 

Bursat:

UBT ofron zbritje për këto kategori:

Studentët me sukses të shkëlqyeshëm;

Të punësuarit në Doganat e Kosovës;

Pjesëtarët e FSK-së dhe të Policisë së Kosovës;

Të punësuarit në institucionet publike të Kosovës;

Familjarët e dëshmorëve dhe veteranëve të luftës;

Studentët që vijnë nga e njëjta familje dhe si grup;

Studentët që paguajnë në fillim të vitit akademik;

Studentët të cilët kanë arritur 100 % në testin kombëtar dhe kanë të gjitha 5 në shkollimin paraprak;

Studentët e Luginës së Preshevës, Malit të Zi;

Studentët që marrin pjesë në programin përgatitor të maturës.

 

Kampuset dhe qendrat e regjistrimit  të UBT-së në Kosovë:

Prishtinë;

Lipjan;

Prizren;

Pejë;

Ferizaj;

Gjilan

 

Mobilitetet/bursat ndërkombëtare:

Erasmus+, CEEPUS, PoSIG, etj.

 

Studimet e përbashkëta:

Warsaw University, Poloni;

Vienna University of Technology, Austri;

Parthenope University of Naples, Itali;

Danube University Krems, Austria;

CIFE, Nice , Francë;

Semmelweis University, Hungari;

University of Salzburg, Austri;

CEEPUS Program, Bulgari;

City University London, Angli;

Waterford Institute of Technology, Irlandë,

 

Gjuha e studimeve:

Gjuhë shqipe, gjuhë angleze, si dhe mundësia e studimit në gjuhë të tjera.

 

Mënyra e studimit:

UBT ofron ligjërata të rregullta, me korrespodencë dhe studim në distancë.

 

Për sukses të garantuar, UBT ofron për studentë:

Orientim dhe praktika profesionale, kurse, vizita studimore dhe certifikime;

Sistem online dhe qasje në kompjuterë;

Licenca falas për softuerë;

Internship në kompani vendore dhe ndërkombëtare;

Librari me mbi 200 mijë tituj dhe qasje në libraritë elektronike botërore;

Praktika dhe eksperimente në laboratorë bashkëkohorë;

Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, ECDL, IPMA, etj;

Certifikime për kontabilistë në bashkëpunim me SCAAK.

 

Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë: diploma e shkollës së mesme, dëftesat e notave, certifikata e pikëve të maturës, ekstrakti i lindjes dhe një kopje e letërnjoftimit.

Për më shumë informacione mbi programet dhe mundësitë e studimit, klikoni në: https://www.ubt-uni.net.

Zgjedh më të mirin, që të bëhesh më i miri!