Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

 

Fakulteti / Departamenti Departamenti i Energjisë
Emri i programit të studimit MSc Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
Diploma MSc Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
ECTS 120
Profili i programit (specializimi) (1)   Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

(2)   Energjia e Qëndrueshme dhe Inxhinieria e Mjedisit

 

 

Misioni i Departamentit të Energjisë Elektrike dhe Tregjeve të Energjisë është:

 • t’u ofrojë studentëve mundësinë për një arsimim më të thelluar dhe studim të përditësuar të lëndëve të Inxhinierisë së Energjisë, duke ofruar arsimim gjithëpërfshirës në fushat e energjisë elektrike, rrjeteve të mencura, si dhe mjedisit dhe teknologjive të ngjashme.
 • të bëjë kërkime dhe zhvillime në mënyrë që të arrihet edukim i përsosur në fushat e rrjeteve të mencura, Inxhinierisë së Energjisë së Qëndrueshme dhe edukimit të tij.
 • për të marrë të diplomuar “udhëheqës” të cilët janë të aftë të marrin përgjegjësi në fondacione dhe organizata ndërkombëtare.

 

Parimet themelore të programit

Aktivitetet edukative, kërkimore shkencore, profesionale dhe botuese, si dhe shërbimet administrative profesionale të Departamentit të Inxhinierisë së Energjisë bazohen në vlerat vijuese:

 • Qasje personale për studentët
 • Sinqeriteti
 • Transparenca
 • Përgjegjësia
 • Etika
 • Komunikimi
 • Kolegjialiteti
 • Efektiviteti
 • Bashkëpunimi
 • Bashkëpunimi ndërdisiplinor
 • Promovimi i punës bazuar në analizën e rezultateve
 • Gatishmëria për zgjidhjen e vështirësive