E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane e Biznesit

UBT – Juridik Programi Master

Juridik
Emërtimi i programit Master (LLM) në të Drejtën Biznesore Evropiane dhe Ndërkombëtare
Lokcionet e programit Prishtinë, Lipjan
Kohëzgjatja 1 vjet,  60 ECTS
Lloji i realizimit Orar të plotë, paradite dhe pasdite
Partnerët në implementim UBT
Kualifikimi dhe diploma Master në Drejtësi (LL.M) në të Drejtën Biznesore Evropiane dhe Ndërkombëtare
Destinacioni pas studimeve i studentëve 1.       Asistencë për studime të Doktoratës

2.       Karrierë në Avokuturë, Gjyqësi dhe Prokurori

3.       Mundësi punësimi si Noter, Ndërmjetësues dhe Përmbarues

4.       Këshilltar juridik në institucione publike dhe private

5.       Konsulent juridik për të Drejtën Evropiane dhe Ndërkombëtare

6.       Konsulent juridik për të Drejtën dhe institucionet tregtare dhe bankare ndërkombëtare

Detaje tjera
 

·         Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian

·         UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus+

·         Programi për Juridik është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohje në Evropë

·         Staf vendor dhe ndërkombëtar të kualifikuar në universitetet më të mira botërore

·         Sistem Online të studimeve (Moodle)

·         Orare fleksibile paradite, pasdite dhe vikendeve

·         Punë pratike (Internship) në Sistemin Gjyqësor të Kosovës

·         Vizita Studimore:  Kosovë dhe jashtë vendit

·         Mundësi anagazhimi në UBT për studentët e dalluar

·         Asistencë për punësim nga Qendra e Karrierës

·         Infrastruktura sipas standardeve juridike

·         Biblioteka më e madhe në vend

·         Mundësi studimi në Qendrat e Ekselencës për Kriminologji Kumputerike, E Drejta Pronësore Intelektuale, E Drejta Biznesore

·         Ekspertizë ligjore në të drejtën financiare, bankare, sigurimeve, tatimeve, kontabilitetit, e drejta e internetit dhe e drejta e mediave