Linux 1

Qëllimi i modulit/trajnimit

Qëllimi i këtij moduli është që të zgjerohen kapacitetet e resurseve njerëzore lidhur me sistemin operativ Linux.

Përmes këtij moduli, pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri praktike mbi sistemin operativ Linux, mundësitë e tij, instalimin e serverëve, funksionimi i tyre, siguria, menaxhimi i shfrytëzuesve, bash skripta etj.

Përshkrimi i shkurtër i përmbajtjes kryesore të modulit

 • Hyrje
 • Arkitektura e sistemit
 • Nivelet e startimit
 • Instalimi i Linux-it
 • Menaxhimi i pakove
 • Komandat e UNIX-it
 • Hierarkia e sistemit të fajllave
 • Pajisjet
 • (Shell Scripting)
 • Sistemi X Windows-it
 • Punët administrative
 • Shërbimet themelore te sistemit
 • (Mail Transfer Agent Basic)
 • Menaxhimi i printerëve dhe printimi
 • Njohuritë themelore të rrjeteve
 • Konfigurimi bazik i rrjetës
 • Zgjidhja problemeve bazike të rrjetës
 • Sigurimi i sistemit operativ Linux
 • Sigurimi i shfrytëzuesit (Host Security)
 • Sigurimi i të dhënave me enkriptim

Kohëzgjatja: 60 orë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/