Linux 2

 Qëllimi modulit/trajnimit
Qëllimi i këtij moduli është që të zgjerohen kapacitetet e resurseve njerëzore lidhur me shërbimet të cilat epen në pajisjet me sistemin operativ Linux. Përmes këtij moduli, pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri praktike mbi shërbimet të cilat epen në sistemet me sistemin operativ Linux, njohja me kernel dhe pjesët përbërëse të tij, operimi dhe mirëmbajtja e file sistemit, instalimi dhe konfigurimi i shërbimeve, konfigurimi i rrjetit, sigurimi i sistemit në përgjithësi dhe i shërbimeve në veçanti, etj.
 Përshkrimi i shkurtër i përmbajtjes kryesore të modulit
 • Linux Kernel
 • System Startup
 • Filesystem and Devices
 • Advanced Storage Device Administration
 • Networking Configuration
 • System Maintenance
 • Domain Name Server
 • Web Services
 • File Sharing
 • Network Client Management
 • E-mail Services
 • System Security
 • Troubleshooting

Kohëzgjatja e modulit  72 orë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/