Struktura e Programit

SEMESTRI 1: 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Strukturat Inxhinierike O 5
Materiale Ndërtimore O 5
Analizë e Strukturave të Avancuara O 5
Modelimi dhe Simulimi O 5
Menaxhimi në Ndërtimtari O 4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
E drejta në Ndërtimtari, Etika dhe Shoqëria Z 6
Gjuha Teknike-Angleze 1 Z
Gjuha Teknike-Gjermane 1 Z
Ekonomi e Ndërtimtarisë dhe Financa Z
Psikologji Industriale dhe Organizative Z

 

SEMESTRI 2 : 30 ECTS
Lënda: Lloji ECTS
Teknologji Ndërtimore O 4
Gjeologji Inxhinierike O 6
Inxhinieri e Hidroteknikës O 5
Inxhinieri e Mjedisit O 4
Inxhinieri e Infrastrukturës O 5
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)
Teknikat e komunikimit dhe prezentimit Z 6
Menaxhimi i burimeve njerëzore Z
Gjuha teknike-angleze 2 Z
Gjuha teknike-gjermane 2 Z
Psikologji industriale dhe organizative Z

 

Shikoni faqen e specializimeve