Struktura e Programit

SEMESTRI 1: 30 ECTS
Lënda: Lloji L U ECTS
Gjeologji Inxhinierike O 2 2 5
Materiale Ndërtimore të Avancuara O 2 2 5
Inxhinieri e Mjedisit O 2 1 4
Strukturat Inxhinierike O 2 2 5
Menaxhimi në Ndërtimtari O 2 2 5
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)        
Gjuha teknike Angleze 1 Z     6
Gjuha teknike Gjermane 1 Z    
Ekonomi e ndërtimit Z    
Betoni me veti të veçanta Z    
Ndërtimi i qëndrueshëm Z    
GIS-Sistemi Informativ Gjeografik Z    
Aplikimi i kompjuterëve në inxhinieri Z    
Metodat matematikore dhe modelimi në inxhinieri Z    
Psikologji industriale dhe organizative Z    
E drejta në ndërtimtari, etika dhe shoqëria Z    
Realiteti Virtual (AVR) Z    

 

 

SEMESTRI 2 : 30 ECTS
Lënda: Lloji L U ECTS
Inxhinieri e Hidroteknikës O 3 2 5
Inxhinieri e Mjedisit O 3 2 4
Inxhinieri e Infrastrukturës O 3 2 5
Zgjedhore :

(Studentët zgjedhin dy lëndë)

  2 1 12
Analizë e Strukturave të Avancuara Z      
Konstruksione të betonit Z      
Qëndrueshmëria e konstruksioneve Z      
Teoria e elasticitetit dhe plasticitetit Z      
Strukturat hidroteknike 2 Z      
Rregullimi i lumenjëve Z      
Mbrojtja e ujërave Z      
Trajtimi i ujërave të zeza Z      
Siguria në rrugë Z      
Projektimi i hekurudhave Z      
Komunikacioni urban Z      
Aeroporte dhe metro Z      
Sistemet e informacionit Z      
Teknologji e avancuar e ndërtimit Z      
Rregullativa ndërtimore Z      
Matja dhe Sigurimi i Cilësisë Z      
Aspektet ekonomike dhe mjedisore në zgjedhjen e  Z      
materialeve Z      
Teknologjia e sanimit dhe përforcimit Z      
Riciklimi i materialeve të ndërtimit Z      

 

Shikoni faqen e specializimeve