Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Kursi miraton një mësim të balancuar teorik dhe ushtrime praktike. Shumica e kurseve kanë një raport të barabartë të dedikuar për praktikë. Në përgjithësi, programi promovon një kurrikulë të orientuar nga procesi, i projektuar për të nxitur kontributin e studentëve në industrinë në formën e projektit Capstone, integrimin e përvojës laboratorike dhe hulumtimin relevant të industrisë.

Kredia ECTS UBT matë një kredi të vetme e cila është ekuivalente me 30 orë akademike. Si pjesë e sistemit të kreditit, institucioni llogaritë orët e kontaktit, punën praktike dhe vetë-studimin. Programi zgjat dy vite për një total prej 3600 orësh. Një vit i plotë akademik është ekuivalent me 1800 orë kontakti, vetë-studim dhe praktikë. Gjatë dy viteve të studimit, studenti duhet të kompletojë të gjithë 120 ECTS ndarjen në katër semestra, 30 ECTS.

Institucioni ka një rrjet të gjerë të institucioneve dhe rrjetit të industrisë për t’i mundësuar studentëve vendosjen e punës. Programi në vetvete ka tërhequr si studentët, ashtu edhe personat e angazhuar tashmë në tregun e punës dhe zgjedhja e studimit duket se është orientuar kryesisht në procesin e përmirësimit të aftësive.

Programi thekson rëndësinë e punës praktike, si në aspektin e pjesës së orëve të dedikuara për përvojën praktike laboratorike dhe fokusin e saj në një tezë dhe aplikim të bazuar në industri.

Programi përfshin një komponent Capstone/Thesis që synon të promovojë dhe të gjenerojë hulumtime, njohuri dhe projekte relevante për industrinë.

Seksioni i teorisë-praktikë përshkruan më tej laboratorët që ka marrë institucioni për t’ua mundësuar studentëve një theks më të madh në komponentin praktik. Për më tepër, institucioni ka tërhequr industritë për të ligjëruar në institucion si një mjet për të përforcuar njohuritë e nxënësve në zhvillimet më të fundit në industri. Një listë e plotë e marrëveshjeve me industrinë, si dhe opsionet e lëvizshmërisë së studentëve, është përshkruar në detaje në seksionin e punësimit dhe karrierës së studentëve të këtij raporti.