Qëllimet dhe Objektivat

Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimore dhe Infrastrukturës në UBT, është shkolla më e madhe për ndërtimtari në Kosovë, kurse studentët që dalin të diplomuar prej saj, janë tejet të kërkuar dhe të suksesshëm në tregun e punës.

 

Qëllimi i këtij programi është edukimi i inxhinierit të diplomuar të ndërtimit – Master i Shkencës në Ndërtim dhe Infrastrukturë, në harmoni me nevojat dhe kërkesat e shoqërisë. I diplomuari i këtij programi do të fitojë të gjitha njohuritë dhe kompetencat për të punuar në të gjitha punimet ndërtimore dhe ndërtimet e infrastrukturës hidro dhe rrugore brenda dhe jashtë kufijve të vendit tonë, në tregun evropian dhe botëror.

 

Qëllimi i këtij programi është arritja e kompetencave akademike dhe aftësive që lidhen me fushën e Inxhinierisë Civile dhe Infrastrukturës. Përmes këtij programi, studentët do të fitojnë njohuri në një bazë shkencore efikase dhe cilësore të profesionit të Inxhinierisë Civile dhe Infrastrukturës. Kjo përfshinë zhvillimin e aftësive krijuese të problemeve kryesore, zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik dhe të punës në grup, të nevojshme për punën ndërtimore në profesion. Qëllimi i programit poashtu është edukimi i ekspertëve të cilët posedojnë njohuri themelore në fushën e ndërtimit të infrastrukturës dhe ndërtimit të rrugëve, hidro, lidhur me projektimin dhe ndërtimin e ndërtesave. Zhvillimi i ndërgjegjësimit për nevojën për edukim të përhershëm dhe përsosmëri është gjithashtu një nga qëllimet e këtij programi studimor.

 

Studimet në këtë nivel janë krijuar për të aplikuar njohuritë (njohuritë) e fituara, ato janë kompetente për të zgjidhur problemet reale dhe komplekse të praktikave të ndërtimit të infrastrukturës rrugore dhe për të vazhduar shkollimin e mëtejshëm në studimet e doktoratës, në rast se ata kanë zgjedhur.

 

Studenti që ka kryer studimet ka një nivel të lartë të njohurive dhe kompetencave për të punuar në një profesion në fushën e projektimit, ndërtimit dhe organizimit të ndërtimit të të gjitha llojeve të objekteve ndërtimore dhe infrastrukturës rrugore. Me përvetësimin e këtij programi, studimi studentët fitojnë aftësi për zhvillimin e shkathtësive të komunikimit për bashkëpunim dhe punë në grup, si dhe përvetësimin e njohurive mbi përgjegjësinë dhe etikën profesionale.

 

Pas përfundimit të studimeve akademike studenti ka një nivel të lartë të njohurive të nevojshme për të kuptuar procesin e ndërtimit dhe të projektimit të ndërtimit të infrastrukturave të rëndësishme. Gjithashtu, fitimi i shkathtësive për komunikim dhe shkëmbim të informacionit dhe ideve për çështjet që lidhen me profesionin e ndërtimit, për zbatimin e njohurive dhe të aftësive të fituara për përdorimin dhe respektimin e ligjit, standardeve dhe normave. Duke kryer këtë program studimi, studenti mund të vendosë në zgjidhje pavarësisht problemeve komplekse të inxhinierisë që lidhen me llogaritjen dhe dimensionimin e ndërtimit të ndërtimeve, ndërtimit të rrugëve dhe infrastrukturës.

 

Rezultatet e mësimit:

 

Pas përfundimit me sukses të programit, studenti do të jetë në gjendje të ketë:

 • Njohuri dhe mirëkuptim;
 • Aftësi për të njohur dhe përshkruar çështjet komplekse të inxhinierisë;
 • Aftësi për të njohur ndërveprimin midis projektimit, ndërtimit, marketingut, kërkesave të klientëve dhe largimi i strukturave;
 • Kuptimi i ndikimit të inxhinierisë civile, ndërtimit dhe infrastrukturës në shoqëri dhe në mjedis;
 • Të jenë në gjendje të aplikojnë njohuri të avancuara të fituara në matematikë, shkencë dhe teknologji për inxhinieri civile, ndërtim dhe infrastrukturë;
 • Të jenë në gjendje të kryejnë inxhinierinë civile, eksperimentet e ndërtimit dhe infrastrukturës dhe të interpretojnë rezultatet e tyre;
  Të jenë në gjendje të aplikojnë në dizajn të ndihmuar nga kompjuteri në projekte komplekse të ndërtimit, infrastrukturës;
  Të jetë në gjendje të kryejë dizajn kompleks strukturor;

 

    Aftësi dhe atribute të tjera:

 

 • Të jenë në gjendje të bëjnë argumente kritike, hipoteza, koncepte dhe të dhëna në marrjen e vendimeve dhe zgjidhjen e çështjeve inxhinierike në mënyrë kreative;
 • Merrni pjesë në planifikimin kompleks, projektimin dhe zbatimin e projekteve të ndërtimit në shkallë të gjerë;
 • Të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive, të kontribuojnë dhe të përshtaten me ekipet ndërdisiplinore në fushën e ndërtimit dhe të infrastrukturës;
 • Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara në zhvillimin e mëtejshëm profesional dhe akademik;
 • Të jetë në gjendje të angazhohen në kërkime komplekse të inxhinierisë dhe ndërtimit, duke përdorur metodologjinë sasiore dhe cilësore të hulumtimit.
 • Jini të përkushtuar ndaj të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe përshtatuni me teknologjinë dhe metodat e punës në inxhinieri civile, ndërtim dhe infrastrukturë;
 • Të njiheni me etikën e inxhinierisë civile dhe me rregulloret që e mbështesin këtë profesion.