Specializimet

Masteri i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi bazohet në aspekte teorike të aplikuara nga disiplinat e ndryshme të Inxhinierisë së Ndërtimit, prandaj duhet përgatitur për një kapacitet të lartë për analizën dhe projektimin e objekteve të ndryshme nga infrastruktura, punimet tokësore, projektimin, planin dhe menaxhimin e sistemeve të punës, proceset dhe shërbimet të reja dhe të kompleksitetit të lartë.

 

Programi Master i Shkencave fillon në vitin e parë me një studim të përgjithshëm, duke u mundësuar studentëve të fitojnë njohuri të gjera ndërdisiplinore që do të përdoren në të gjitha fushat e inxhinierisë së ndërtimit, dhe do të pasojë me një thellim/specializim në vitin e dytë në fushat si:

  • INXHINIERI STRUKTURORE – KONSTRUKTIV
  • MENAXHIMI DHE TEKNOLOGJIA E NDËRTIMIT
  • INXHINIERI INFRASTRUKTURORE
  • INXHINIERI E UJËRAVE – HIDROTEKNIKË
  • INXHINIERI E MATERIALEVE
  • INXHINIERI GJEOMEKANIKE

 

SPECIALIZIMI 1: INXHINIERI STRUKTURORE – KONSTRUKTIV
SEMESTRI 3: 30 ECTS
Lënda: Lloji L U ECTS
Strukturat e avancuara të çelikut O 2 1 4
Dinamika e strukturave O 2 2 5
Strukturat e drurit të lameluar O 2 1 4
Inxhinieria sizmike  O 2 2 5
Konstruksionet e infrastrukturës – Urat O 2 1 4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)   2 1 8
Përforcimi i Strukturave Z      
Teori e stabilitetit të strukturave Z      
Testimi dhe monitorimi i strukturave Z      
Energjia efiçiente e ndërtesave Z      
Betoni i paranderur Z      
Konstruksionet e lehta Z      
Softweret për analizë të strukturave        

 

SPECIALIZIMI 2: MENAXHIMI DHE TEKNOLOGJIA E NDËRTIMIT
SEMESTRI 3: 30 ECTS
Lënda: Lloji L U ECTS
Menaxhimi në Ndërtimtari II O 2 2 5
Teknologjia në Ndërtimtari II O 2 2 5
Ekonomia në Ndërtimtari dhe Industria O 2 1 4
Menaxhimi i Mirëmbajtjes në Ndërtimtari O 2 1 4
Vlerësimi i ndërtimit dhe investimet O 2 1 4
Zgjedhore :

(Studentët zgjedhin dy lëndë) 

  2 1 8
Kontrolli i cilësisë në ndërtim Z      
Teknologjia e ndërtimit të ulët Z      
Riparimi dhe përforcimi i strukturave Z      
Energjia efiҫiente e ndërtesave Z      
Mbikqyrja dhe monitorimi i projekteve të ndërtimit Z      
Menaxhimi i burimeve njerëzore Z      
Softweret për menaxhim të ndërtimit Z      

 

SPECIALIZIMI 3: INXHINIERI INFRASTRUKTURORE
SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda: Lloji L U ECTS
Struktura e trupit të rrugës O 2 2 5
Projektimi i autostradave O 2 2 5
Pajisjet rrugore dhe sinjalizimet O 2 1 4
Auditimet e sigurisë në komunikacion O 2 1 4
Konstruksionet infrastrukturore – Urat O 2 1 4
Zgjedhore :

(Studentët zgjedhin dy lëndë)

  2 1 8
Projektet e komunikacionit dhe infrastrukturës Z      
Tunelet Z      
Sistemet intelegjente të transportit Z      
Rilevimi me dron Z      
Softweret për projektim të rrugëve Z      
Planifikimi hapësinor dhe infrastruktura Z      
Ndikimi i infrastrukturës në mjedis Z      

 

SPECIALIZIMI 4: INXHINIERI E UJËRAVE – HIDROTEKNIKË
SEMESTRI 3: 30 ECTS
Lënda: Lloji L U ECTS
Hidraulikë O 2 2 5
Hidrologji Inxhinierike II O 2 2 5
Hidrogjeologji O 2 1 4
Sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimit O 2 1 4
Menaxhimi i burimeve ujore O 2 1 4
Zgjedhore:

(Studentët zgjedhin dy lëndë)

  2 1 8
Kullimi dhe ujitja Z      
Dinamika e ujërave nëntokësore Z      
Hidrologjia urbane Z      
Modelimi dhe projektimi në hidroteknikë Z      
Hidrogjeoekologjia Z      
Softweret në inxhinierinë e ujërave Z      

 

SPECIALIZIMI 5: INXHINIERI E MATERIALEVE
SEMESTRI 3: 30 ECTS
Lënda: Lloji L U ECTS
Metodologjia e testimit të materialeve O 2 2 5
Teknologji e avancuar e betonit O 2 2 5
Qëndrueshmëria e materialeve O 2 1 4
Materialet kompozite O 2 1 4
Metalurgjia e aplikuar O 2 1 4
Zgjedhore : (Studentët zgjedhin dy lëndë)   2 1 8
Teknologjia e riparimit dhe rimëkëmbjes Z      
Materialet rezistente ndaj zjarrit Z      
Materialet polimerike Z      
Aspektet mjedisore dhe ekonomike të materialeve Z      
Modelimi numerik në inxhinieri të materialeve Z      
Materialet ҫeramike Z      
Teoria e plasticitetit dhe elasticitetit Z      
Teknologjia e prodhimit të materialeve Z      

 

SPECIALIZIMI 6: INXHINIERI GJEOMEKANIKE
SEMESTRI 3: 30 ECTS
Lënda: Lloji L U ECTS
Inxhinieri gjeoteknike O 2 2 5
Laboratori gjeoteknik O 2 2 5
Mekanika e tokës dhe shkëmbit O 2 1 4
Dinamika e ujërave nëntokësore O 2 1 4
Projektime gjeoteknike O 2 1 4
Zgjedhore:

(Studentët zgjedhin dy lëndë)

  2 1 8
Përforcimi i tokës dhe shkëmbinjëve Z      
Hidro gjeoekologjia dhe rrisqet Z      
Modelimi kompjuterik gjeomekanik Z      
Matja dhe sigurimi i cilësisë Z      
Mbushjet dhe punimet mbrojtëse Z      
Teknologjia për rehabilitim dhe përforcim Z      

 

TË GJITHA SPECIALIZIMET
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Lënda: Lloji L U ECTS
Metodat Kërkimore O 2 1 5
Projekti kompleks O 1 2 5
Tema e Diplomës O     20