Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Për tu regjistruar në Fakultetin e Radiologjisë, kandidati duhet ti ketë këto dokumentacione :

  • Provimin e dhënë nga matura shtetërore
  • Diploma dhe dëftesat e Shkollës së Mesme
  • Çertifikatë mbi gjendjen shëndetësore të kadidatit

Kriteri për tu regjistruar në Fakultetin e Radiologjisë është :

  • Suksesi i shkelqyshem i kandidatit
  • Poenat e fituar nga testi i matures shtetërore
  • Për tu pranuar në këtë program studentet duhet të kenë :
  1. Të kaluar maturen shtetërore me orientim të shkollës së mesme në Fizik, Biologji, Mjekësi dhe Gjuhë Angleze.
  2. Studentët duhet të jenë më të vjetër se 17 vjet.

Kandidatët të cilët vijnë nga shtetet tjera duhët të bëjnë njohjene  diplomës në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë.