Struktura e Programit

Në UBT është përgatitur programi më i specializuar i studimeve për Teknik të Radiologjisë, në mënyrë që studentët që dalin të diplomuar nga institucioni, të jenë në gjendje të përballen dhe të merren me sukses me çdo sfidë e komplikim të mundshëm.

 

Programi i zhvillon kompetencat e studentëve në përshkrimin, analizimin dhe vlerësimin e kushteve dhe opcioneve të trajtimeve brenda sistemit të shëndetësisë dhe aspektit social. Gjithashtu, kursi zhvillon kompetencat e studentëve në aplikimin e teknologjive, praktikave, teorive dhe metodave të fushës së radiologjisë.

 

TEKNIK I RADIOLOGJISË

 

No Emri i lëndës
Semestri 1
1. Anatomi
2. Fiziologji
3. Hyrje në Radiologji
4. Fizikë
5. Patologji
6. Higjenë
Semestri 2
8. Metodat Imazherike në Radiologji
9. Biofizikë Mjekësore
10. Patofiziologji  dhe Morfopatologji
11. Patologjia Radiologjike
12. Anatomi Seksionale
13. Bazate e Elektroteknikës
14. Mjekësi Emergjente
Semestri 3
16. Tomografi e Kompjuterizuar
17. Mbrojtja nga Rrezatimi Jonizues
18 Angjiografia Diagnostike
19. Radiodiagnostikë
20. E-Radiologjia
Semestri 4
22. Rezonanca Magnetike
23 Koronarografi
24. Analiza Imazheve pas procesimit
25 Kualiteti i Kontrollit të Imazheve
26. Radioterapia ONKOLOGJIKE
Semestri 5
28. Dozimetria dhe Rrezatimi Jonik
29. TeknikaT e Mjekësisë Nukleare I
30 Onkologjia me Patologji
31. Radiologjia Dentare
32. Planimetria në Radioterapi
33. Patologjia e Mjekësisë Nukleare II
Semestri 6
35. Ultrasonografi
36. PECT
37. Managjment dhe Komunikim
38. Etik Mjekësore dhe Legjislacion
39. Metodat Kërkimore në Rdiologji
40 Tema e Diplomës