Struktura e Programit

Në UBT është përgatitur programi më i specializuar i studimeve për Teknik të Radiologjisë, në mënyrë që studentët që dalin të diplomuar nga institucioni, të jenë në gjendje të përballen dhe të merren me sukses me çdo sfidë e komplikim të mundshëm.

 

Programi i zhvillon kompetencat e studentëve në përshkrimin, analizimin dhe vlerësimin e kushteve dhe opcioneve të trajtimeve brenda sistemit të shëndetësisë dhe aspektit social. Gjithashtu, kursi zhvillon kompetencat e studentëve në aplikimin e teknologjive, praktikave, teorive dhe metodave të fushës së radiologjisë.

 

TEKNIK I RADIOLOGJISË

 

NoEmri i lëndës
Semestri 1
1.Anatomi
2.Fiziologji
3.Hyrje në Radiologji
4.Fizikë
5.Patologji
6.Higjenë
Semestri 2
8.Metodat Imazherike në Radiologji
9.Biofizikë Mjekësore
10.Patofiziologji  dhe Morfopatologji
11.Patologjia Radiologjike
12.Anatomi Seksionale
13.Bazate e Elektroteknikës
14.Mjekësi Emergjente
Semestri 3
16.Tomografi e Kompjuterizuar
17.Mbrojtja nga Rrezatimi Jonizues
18Angjiografia Diagnostike
19.Radiodiagnostikë
20.E-Radiologjia
Semestri 4
22.Rezonanca Magnetike
23Koronarografi
24.Analiza Imazheve pas procesimit
25Kualiteti i Kontrollit të Imazheve
26.Radioterapia ONKOLOGJIKE
Semestri 5
28.Dozimetria dhe Rrezatimi Jonik
29.TeknikaT e Mjekësisë Nukleare I
30Onkologjia me Patologji
31.Radiologjia Dentare
32.Planimetria në Radioterapi
33.Patologjia e Mjekësisë Nukleare II
Semestri 6
35.Ultrasonografi
36.PECT
37.Managjment dhe Komunikim
38.Etik Mjekësore dhe Legjislacion
39.Metodat Kërkimore në Rdiologji
40Tema e Diplomës