Struktura e Programit

VITI I PARË: 60 ECTS
SEMESTRI 1: 30 ECTS
  Orët për javë
 

 

Nr

 

 

K

 

 

Lënda

Mësimi Teorik Mësimi Praktik  

ECTS

1 O Anatomi dhe Fiziologji 2 3 6
2 O Biologji me Gjenetikë Humane 2 2 4
3 O Biofizikë 2 1 3
4 O Biokimi 2 1 3
5 O Bazat e Informatikës 1 2 4
6 O Metodat Hulumtuese dhe

Shkrimi Akademik

2 1 4
7 O Etika Mjekësore 2 0 3
    Lënda Zgjedhore 1 1 3
SEMESTRI 2: 30 ECTS
Nr K Lëndët MT MP ECTS
8 O Anatomi e Nofullave dhe

Morfologji Dentare

2 2 5
9 O Mikrobiologji me

Parazitologji

2 1 4
10 O Gjuhë Angleze Profesionale 2 2 4
11 O Terminologji Dentare 2 2 4
12 O Teknologji Dentare 2 2 4
13 O Pajisjet dhe Instrumentet në

Laboratorin Dentarë

2 1 3
14 O Fotografia Dentare 2 1 3
    Lënda Zgjedhore 1 1 3