Struktura e Programit

VITI I PARË: 60 ECTS
SEMESTRI 1: 30 ECTS
   
Nr K Lënda ECTS
1 O Anatomi dhe Fiziologji 6
2 O Biologji me Gjenetikë Humane 4
3 O Biofizikë 3
4 O Biokimi 3
5 O Bazat e Informatikës 4
6 O Metodat Hulumtuese dhe Shkrimi Akademik 4
7 O Etika Mjekësore 3
    Lënda Zgjedhore 3
SEMESTRI  2:  30 ECTS
Nr K Lëndët ECTS
8 O Anatomi e Nofullave dhe Morfologji Dentare 5
9 O Mikrobiologji me Parazitologji 4
10 O Gjuhë Angleze Profesionale 4
 11 O Terminologji Dentare 4
12 O Teknologji Dentare 4
13 O Pajisjet dhe Instrumentet në Laboratorin Dentarë 3
14 O Fotografia Dentare 3
    Lënda Zgjedhore 3
VITI I DYTË: 60 ECTS
SEMESTRI 3: 30 ECTS
Nr K Lëndët ECTS
15 O Materialet Dentare 4
16 O Aetiologia Dentarë – Gnatologjia 4
17 O Protetika Mobile I 7
18 O Aparatet Ortodontike I 6
19 O Stomatologjia Restorative I 6
    Lënda Zgjedhore 3
SEMESTRI 4: 30 ECTS
Nr K Lëndët ECTS
20 O Protetika Mobile II 6
21 O Aparatet Ortodontike II 6
22 O Stomatologjia Restorative II 4
23 O Arti i Modelimit 4
24 O Hyrje në Stomatologjinë Digjitale 4
25 O Estetika, Funksioni dhe Okluzioni 3
     Lënda Zgjedhore 3
VITI I TRETË: 60 ECTS
SEMESTRI 5: 30 ECTS
Nr K Lëndët ECTS
26 O Protetika Fikse I 7
27 O Implantologji 4
28 O Aparatet Ortodontike Fikse 6
29 O Shëndeti në Punë 6
30 O Zhvillimi Professional 4
    Lënda Zgjedhore 3
SEMESTRI 6: 30 ECTS
Nr K Lëndët ECTS
31 O Protetika Fikse II 6
32 O Protetika Maksillo-Faciale 4
33 O Stomatologjia Digjitale e Avancuar 4
34 O Menaxhimi i Laboratorit Dentarë 3
    Lënda Zgjedhore 3
35 O Tema e Diplomimit 10
 
    Totali i orëve 2500
    Totali i orëve teorike 1030
    Totali i orëve praktike 1470
VITI I PARË: Lëndët Zgjedhore
   
Nr K Lëndët ECTS
36 Z Ndihma e Parë 3
37 Z Bazat e Shëndetit Publik dhe Sociologjia 3
38 Z Shëndeti Publik Oral dhe Patologjia Orale 3
39 Z Hixhienë Orale dhe Patologji 3
VITI I DYTË: Lëndët Zgjedhore
40 Z Materialet Dentare dhe Ngjyra 3
41 Z Okluzioni Funksional 3
42 Z Bazat e Estetikës 3
43 Z Arritja e Rezultateve Estetike 3
VITI I TRETË: Lëndët Zgjedhore
44 Z Legjislacioni 3
45 Z Ndërmarrësia dhe Manaxhimi 3
46 Z Planifikimi i Trajtimit Funksional 3
47 Z Zgjidhja e Problemeve të Avancuara 3