Pranimi në Studime, Kriteret dhe Afatet

Pranimi i studentëve rregullohet me Rregulloren e Këshillit të Fakultetit për Pranim. Të gjithë aplikantët brenda kuotave të regjistrimit për studentë të rregullt, të cilët kanë përfunduar shkollën e ulët dhe shkollë e mesme të lartë kanë të drejtë të regjistrohet në shkollim universitar për marrjen e titullit akademik të teknikut dentar. Vetëm studentë që kanë përfunduar së paku dy vjet të shkollimit dentar paraprak në nivelin e shkollës së mesme të lartë do të konsiderohen për pranim. Rregullorja mbi Studimet universitare përcaktojnë se cila shkollë e mesme është e përshtatshme për regjistrim në studim. Pranimi në studim kryhet bazuar në një thirrje publike dhe përfundimin e provimit pranues. Provimi pranues mbahet nga Komisioni për Hyrje në Provim pranues i caktuar nga këshilli i Fakultetit për një periudhë tre vjeçare. Bazuar në rezultatet e provimit pranues, Komisioni krijon një listë renditje që përcakton se cilët kandidatë kanë fituar të drejtën të regjistrohen duke u bazuar në rezultatet arritura në provimin pranues dhe që kanë aftësi psikofizike për titullin e një tekniku të dhëmbëve.