Studentët

Programi i studimit synon të tërheqë çdo vit rreth 700 studentë të rinj në të tri kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Prizren.

2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Hyrje vjetore 478 678 695 710 720
Numri Total 1851 2,083 2125