Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Grupet kryesore që janë pjesë përbërëse e programit janë si mëposhtë;

 • Studentët – programi ofrohet për studentët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë dhe kanë kaluar ekzaminimin kombëtar të maturës;
 • Praktikanët dhe Menaxherët e TIK-ut – programi u ofrohet praktikantëve ekzistues të TIK-ut, të interesuar për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë në profesion;
 • Profesionistët në fushën e industrisë – programi ofrohet për ata që kryejnë funksione të TIK-ut në strukturat e tjera ekonomike, ku ndërthurja e TIK-ut shihet si një vlerë e shtuar.

Profesionistët e Administratës Publike – programi ofrohet për ata që tashmë punojnë në administratën publike dhe ku TIK shikohet si një mjet kryesor për menaxhimin e informacionit, sigurinë e informacionit, qeverisjen nëpërmjet vënies në funksion të infrastrukturës elektronike dhe përdorimin e TIK-ut në rritjen e cilësisë së shërbimeve publike.

Kriteret e pranimit të programit janë si mëposhtë:

 • Studentët që kanë përfunduar nivelin e arsimit të mesëm të lartë në shkencat kompjuterike të nivelit EQF;
 • Nxënësit që kanë përfunduar nivelin e Arsimit të Mesëm të Lartë në Informatikë në nivelin e EQF;
 • Studentët që kanë përfunduar matematikën e nivelit 3 të EQF;
 • Nxënësit që kanë përfunduar studimet në Shkencat Inxhinierike në Nivelin EQF 3;
 • Studentët që kanë përfunduar studimet në Shkencat e nivelit 3 të EQF;
 • Studentët që kanë përfunduar studimet në fushën e biznesit në nivelin 3 të EQF;
 • Nxënësit që kanë përfunduar shkencën shoqërore dhe shkencat humane të EQF duhet të jenë në gjendje t’i nënshtrohen Paketës së Përgatitjes të ofruar nga Departamenti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë (Calculus 1, Calculus 2, Shkencat si: Fizikë Industriale dhe Kimi);
 • Nxënësit duhet të kenë një arritje prej 40% ose më shumë në matematikë, lexim dhe anglisht në provimin e Maturës Kombëtare.