Struktura e Programit

Procesi i hartimit të kurrikulës u bazua në teorinë e kompetencës profesionale (Deveroux, 2004), ACM/IEEE Shkenca Kompjuterike dhe Rekomandimet e Përmbajtjes së Kurrikulës së Inxhinierisë (2013) dhe Kornizën E-Kompetencës së BE-së. Dimensioni kryesor i modelit të kompetencës profesionale dhe përmbajtjes së kurrikulës përqendrohet në sigurimin e kombinimit të duhur midis aftësive teknike, aftësive administrative, aftësive etike, aftësive prodhuese dhe aftësive në rrafshin individual.

 

Për sa i përket kompetencave teknike, kurset ofrojnë kryesisht trajnime në lidhje me fushat e tilla, si ACM/IEEE. Kurrikula përbëhet prej një baze të fortë të njohurive teknike në Shkencën Kompjuterike 1 (Bazat), 2 (Programim), Bazat e Inxhinierisë Elektrike dhe Elektronike, Hyrje në Teknologjinë e Informacionit, Hyrje në Algoritme. Organizimi i Kompjuterit dhe Arkitekturës, Qarqet Digjitale Kompjuterike, Inxhinierët e Softuerit, Sistemet Operative, Sistemet Embedded, Sistemet e të Dhënave, Strukturat Diskrete, Strukturat e të Dhënave, Sistemet e Informacionit, Zhvillimi i Internetit dhe Matematika.

 

Lëndët të cilat kanë të bëjnë me lëmin e Sipërmarrjes dhe Inovacionit, Menaxhimi i Projekteve, Menaxhimi i Inxhinierisë, Krijueshmëria dhe Ndërlidhja/Bashkëveprimi ndërmjet njeriut dhe kompjuterit, ka për qëllim të forcojë kompetencat prodhuese të të diplomuarit. Për më tepër, IT, etika dhe ligji u përfshinë si një subjekt detyrues për kurrikulë. Shumë pak programe të CSE-së përfshijnë etikën si një lëndë kryesore (IEEE, 2013) dhe kjo është një qasje e re për terrenin e të diplomuarit dhe praktikuesit me rregullat, procedurat, kodin e sjelljes dhe etikën e shoqërisë.

 

Institucioni i ka kushtuar vëmendje të veçantë nxitjes së projekteve dhe ideve të ardhshme, ndërsa është e bazuar në etikë. Dy kurse mbi Studimin e Gjuhës Angleze Shkencore dhe Teknike, synojnë të rrisin kompetencën personale të studentëve. Ata duhet të përforcojnë atributet për komunikim verbal dhe shkrim, në mënyrë që të jenë në gjendje të hulumtojnë dhe të paraqesin informacionin në mënyrë efektive.

 

Kurrikula ofron dy lëndë të veçanta specifike të aplikuara për praktikat CSE – Kursi i Laboratorit 1 dhe Kursi i Laboratorit 2 / Projekti Individual në vitin e dytë dhe të tretë.

 

Puna e tezës shkon krah për krah me projektin e aplikuar të studentëve dhe duhet të shërbejë për të rritur aftësitë e studentëve, të cilët kryejnë stazhin dhe hartimin e projekteve të lidhura ngushtë me industrinë.

 

Të diplomuarve u jepet mundësia që të specializohen në fusha të njohurive të shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë (zgjedhje të detyrueshme) dhe të lejojnë dritare të mundësive për zgjedhjes të lirë të zgjedhur prej tyre. Përfundimisht, puna e ekipit dhe dinamika e grupeve u prezantohen studentëve si pjesë e detyrave të lëndëve.

 

VITI PARË:            60 ECTS
SEMESTRI  1:       30 ECTS
Nr Lloji Lënda
1 O Shkenca Kompjuterike I
2 O Matematikë I
3 O Bazat e Inxhinierisë Elektrike / Elektronike
4 O Bazat e Teknologjisë Informative
5 O IT, E Drejta dhe Shoqëria
6 O Gjuhë Angleze për Inxhinieri
 SEMESTRI  2 :  30 ECTS
7 O Shkenca Kompjuterike II (Programim)
8 O Arkitektura dhe Organizimi i Kompjuterëve
9 O Matematikë II
10 O Hyrje në Algoritme
11 O Qarqet Digjitale dhe Sinjalet
12 ZGJ Elective 1
Teknikat e Zgjidhjes së Problemeve
Hyrje në Ekonomin e Inxhinierisë
Psikologjia e Inxhinierisë
Metodat e Analizës Ekonomike
Viti i dytë: 60 ECTS
Semester 3
Nr Lloji Lënda
13 O Sisteme Operative
14 O Baza e të Dhënave
15 O Algoritme dhe Struktura e të Dhënave
16 O Inxhinieri Softuerike
17 O Sistemet dhe Sinjalet
18 O Struktura Diskrete 1 (Matematikë)
SEMESTER 4                               
Nr Lloji Lënda
19 O Struktura Diskrete 2 (Probabilitet dhe Modelim)
20 O Inxhinieri e Sistemeve Kompjuterike
21 O Rrjetet Kompjuterike dhe Komunikimi
22 O Sistemet e Ndërlidhura
23 O Inxhinieri e Ueb-it
24 O Kursi Laboratorik 1
25 E
Zgjedhore 2
1. Interaksioni Njeri-Kompjuter
§  Interface Design
§  Parallel and Distributed Systems
Viti i tretë
SEMESTERI 5
1.    Inxhinieri e Sistemeve Softuerike
2.    Databaza dhe Sisteme Informative
3.    Rrjetet dhe Telekomunikimi
4.    Grafikë Kompjuterike dhe Multimedia
5.   Ueb Programimi
6.    Robotikë dhe Sisteme Inteligjente
7.    Bioinformatikë
8.    Siguria dhe Sigurimi i Informacionit
SEMESTER 6
27 C Menaxhimi i Projekteve
28 Orientim në Karrierë – Komunikim dhe Zhvillim
Ndërrmarrësi dhe Inovacion
29 Shkrimi Shkencor dhe Teknik
30 Lëndë Laboratorike 2
31 C Teza – Punim Diplome
A CONCENTRATION: SOFTWARE SYSTEMS ENGENEERING
1 CE Inxhinieri e Kërkesave Softuerike
2 CE Dizajnimi i Softuerit
3 CE Arkitekturë Softuerike
4 CE Testimi dhe Mirëmbajtja e Softuerit
B CONCENTRATION: DATABASE AND INFORMATION MANAGEMENT
1 CE Sistemet e Bazës së të Dhënave II
2 CE Menaxhimi dhe Analiza e Informacionit
3 CE Sistemet e Informacionit për Menaxhim
4 CE Siguria e IT-së dhe Databazës
C CONCENTRATION: NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS
1 CE Rrjete Kompjuterike II
2 CE Bazat e Telekomunikimit
3 CE Komunikimi Mobil
4 CE Menaxhimi dhe Siguria e Rrjetave
D COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA
1 Bazat e Grafikës Kompjuterike
2 CAD Dizajni i Bazuar në Kompjuter
3 Hyrje në Sistemet Multimedia
4 Hyrje në Animacion Kompjuterik
E WEB PROGRAMMING
1 Teknologjitë e Ueb dhe Shërbimet
2 Zhvillimi dhe Dizajnimi i Ueb
3 Hyrje në Ueb Programim
4 Ueb Multimedia
F INTELLEGENT SYSTEMS AND ROBOTICS
1 Inteligjenca Artificiale
2 Perceptimi dhe të pamurit e Makinave
3 Të mësuarit dhe njohuria tek Makinat
4 Dizajnimi dhe Kontrolli i Sistemeve Mekatronike
G BIOINFORMATICS
1 Informatika e Menaxhimit të Sistemit Shendetësor
2 Hyrje në Bioinformatikë
3 Inxhinieri Biomjekësore
4 Modelim dhe Simulim Biomjekësor
H INFORMATION SECURITY AND ASSURANCE
1 Siguria e IT-së e Avancuar
2 Siguria Kibernetike
3 Kriptografia
4 Siguria e Bazës së të Dhënave
E Zgjedhore të Lira
 1 Dizajnimi VLSI
 2 Compiler Design
 3 Programimi i lojërave
 4 Dizajnimi i Modeleve
 5 Programimi Funksional
 6 Programimi i udhëhequr nga ngjarjet (Event-Driven)
 7 Cloud Computing
 8 Programimi Mobil
 9 Programimi Aplikativ
 10 Komunikimi i të dhënave
 11 Infrastruktura e Serverëve
 12 Rrjetet pa Tela
 13 Big Data
 14 Sensorët dhe Aktivizuesit
 15 Procesimi Digjital i Sinjalit