Struktura e Programit

Procesi i hartimit të kurrikulës u bazua në teorinë e kompetencës profesionale (Deveroux, 2004), ACM/IEEE Shkenca Kompjuterike dhe Rekomandimet e Përmbajtjes së Kurrikulës së Inxhinierisë (2013) dhe Kornizën E-Kompetencës së BE-së. Dimensioni kryesor i modelit të kompetencës profesionale dhe përmbajtjes së kurrikulës përqendrohet në sigurimin e kombinimit të duhur midis aftësive teknike, aftësive administrative, aftësive etike, aftësive prodhuese dhe aftësive në rrafshin individual.

 

Për sa i përket kompetencave teknike, kurset ofrojnë kryesisht trajnime në lidhje me fushat e tilla, si ACM/IEEE. Kurrikula përbëhet prej një baze të fortë të njohurive teknike në Shkencën Kompjuterike 1 (Bazat), 2 (Programim), Bazat e Inxhinierisë Elektrike dhe Elektronike, Hyrje në Teknologjinë e Informacionit, Hyrje në Algoritme. Organizimi i Kompjuterit dhe Arkitekturës, Qarqet Digjitale Kompjuterike, Inxhinierët e Softuerit, Sistemet Operative, Sistemet Embedded, Sistemet e të Dhënave, Strukturat Diskrete, Strukturat e të Dhënave, Sistemet e Informacionit, Zhvillimi i Internetit dhe Matematika.

 

Lëndët të cilat kanë të bëjnë me lëmin e Sipërmarrjes dhe Inovacionit, Menaxhimi i Projekteve, Menaxhimi i Inxhinierisë, Krijueshmëria dhe Ndërlidhja/Bashkëveprimi ndërmjet njeriut dhe kompjuterit, ka për qëllim të forcojë kompetencat prodhuese të të diplomuarit. Për më tepër, IT, etika dhe ligji u përfshinë si një subjekt detyrues për kurrikulë. Shumë pak programe të CSE-së përfshijnë etikën si një lëndë kryesore (IEEE, 2013) dhe kjo është një qasje e re për terrenin e të diplomuarit dhe praktikuesit me rregullat, procedurat, kodin e sjelljes dhe etikën e shoqërisë.

 

Institucioni i ka kushtuar vëmendje të veçantë nxitjes së projekteve dhe ideve të ardhshme, ndërsa është e bazuar në etikë. Dy kurse mbi Studimin e Gjuhës Angleze Shkencore dhe Teknike, synojnë të rrisin kompetencën personale të studentëve. Ata duhet të përforcojnë atributet për komunikim verbal dhe shkrim, në mënyrë që të jenë në gjendje të hulumtojnë dhe të paraqesin informacionin në mënyrë efektive.

 

Kurrikula ofron dy lëndë të veçanta specifike të aplikuara për praktikat CSE – Kursi i Laboratorit 1 dhe Kursi i Laboratorit 2 / Projekti Individual në vitin e dytë dhe të tretë.

 

Puna e tezës shkon krah për krah me projektin e aplikuar të studentëve dhe duhet të shërbejë për të rritur aftësitë e studentëve, të cilët kryejnë stazhin dhe hartimin e projekteve të lidhura ngushtë me industrinë.

 

Të diplomuarve u jepet mundësia që të specializohen në fusha të njohurive të shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë (zgjedhje të detyrueshme) dhe të lejojnë dritare të mundësive për zgjedhjes të lirë të zgjedhur prej tyre. Përfundimisht, puna e ekipit dhe dinamika e grupeve u prezantohen studentëve si pjesë e detyrave të lëndëve.

 

VITI PARË:            60 ECTS
SEMESTRI  1:       30 ECTS
NrLlojiLënda
1OShkenca Kompjuterike I
2OMatematikë I
3OBazat e Inxhinierisë Elektrike / Elektronike
4OBazat e Teknologjisë Informative
5OIT, E Drejta dhe Shoqëria
6OGjuhë Angleze për Inxhinieri
 SEMESTRI  2 :  30 ECTS
7OShkenca Kompjuterike II (Programim)
8OArkitektura dhe Organizimi i Kompjuterëve
9OMatematikë II
10OHyrje në Algoritme
11OQarqet Digjitale dhe Sinjalet
12ZGJElective 1
Teknikat e Zgjidhjes së Problemeve
Hyrje në Ekonomin e Inxhinierisë
Psikologjia e Inxhinierisë
Metodat e Analizës Ekonomike
Viti i dytë: 60 ECTS
Semester 3
NrLlojiLënda
13OSisteme Operative
14OBaza e të Dhënave
15OAlgoritme dhe Struktura e të Dhënave
16OInxhinieri Softuerike
17OSistemet dhe Sinjalet
18OStruktura Diskrete 1 (Matematikë)
SEMESTER 4                               
NrLlojiLënda
19OStruktura Diskrete 2 (Probabilitet dhe Modelim)
20OInxhinieri e Sistemeve Kompjuterike
21ORrjetet Kompjuterike dhe Komunikimi
22OSistemet e Ndërlidhura
23OInxhinieri e Ueb-it
24OKursi Laboratorik 1
25E
Zgjedhore 2
1. Interaksioni Njeri-Kompjuter
§  Interface Design
§  Parallel and Distributed Systems
Viti i tretë
SEMESTERI 5
1.    Inxhinieri e Sistemeve Softuerike
2.    Databaza dhe Sisteme Informative
3.    Rrjetet dhe Telekomunikimi
4.    Grafikë Kompjuterike dhe Multimedia
5.   Ueb Programimi
6.    Robotikë dhe Sisteme Inteligjente
7.    Bioinformatikë
8.    Siguria dhe Sigurimi i Informacionit
SEMESTER 6
27CMenaxhimi i Projekteve
28Orientim në Karrierë – Komunikim dhe Zhvillim
Ndërrmarrësi dhe Inovacion
29Shkrimi Shkencor dhe Teknik
30Lëndë Laboratorike 2
31CTeza – Punim Diplome
ACONCENTRATION: SOFTWARE SYSTEMS ENGENEERING
1CEInxhinieri e Kërkesave Softuerike
2CEDizajnimi i Softuerit
3CEArkitekturë Softuerike
4CETestimi dhe Mirëmbajtja e Softuerit
BCONCENTRATION: DATABASE AND INFORMATION MANAGEMENT
1CESistemet e Bazës së të Dhënave II
2CEMenaxhimi dhe Analiza e Informacionit
3CESistemet e Informacionit për Menaxhim
4CESiguria e IT-së dhe Databazës
CCONCENTRATION: NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS
1CERrjete Kompjuterike II
2CEBazat e Telekomunikimit
3CEKomunikimi Mobil
4CEMenaxhimi dhe Siguria e Rrjetave
DCOMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA
1Bazat e Grafikës Kompjuterike
2CAD Dizajni i Bazuar në Kompjuter
3Hyrje në Sistemet Multimedia
4Hyrje në Animacion Kompjuterik
EWEB PROGRAMMING
1Teknologjitë e Ueb dhe Shërbimet
2Zhvillimi dhe Dizajnimi i Ueb
3Hyrje në Ueb Programim
4Ueb Multimedia
FINTELLEGENT SYSTEMS AND ROBOTICS
1Inteligjenca Artificiale
2Perceptimi dhe të pamurit e Makinave
3Të mësuarit dhe njohuria tek Makinat
4Dizajnimi dhe Kontrolli i Sistemeve Mekatronike
GBIOINFORMATICS
1Informatika e Menaxhimit të Sistemit Shendetësor
2Hyrje në Bioinformatikë
3Inxhinieri Biomjekësore
4Modelim dhe Simulim Biomjekësor
HINFORMATION SECURITY AND ASSURANCE
1Siguria e IT-së e Avancuar
2Siguria Kibernetike
3Kriptografia
4Siguria e Bazës së të Dhënave
EZgjedhore të Lira
 1Dizajnimi VLSI
 2Compiler Design
 3Programimi i lojërave
 4Dizajnimi i Modeleve
 5Programimi Funksional
 6Programimi i udhëhequr nga ngjarjet (Event-Driven)
 7Cloud Computing
 8Programimi Mobil
 9Programimi Aplikativ
 10Komunikimi i të dhënave
 11Infrastruktura e Serverëve
 12Rrjetet pa Tela
 13Big Data
 14Sensorët dhe Aktivizuesit
 15Procesimi Digjital i Sinjalit