Specializimet

SPECIALIZIMI 1: INXHINIERI E SISTEMEVE SOFTUERIKE

NrLlojiLënda
1OInxhinieri e Kërkesave Softuerike
2ODizajnimi i Softuerit
3OArkitekturë Softuerike
4OTestimi dhe Mirëmbajtja e Softuerit

SPECIALIZIMI 2: DATABAZË DHE SISTEME INFORMATIVE

NrLlojiLënda
1OSistemet e Bazës së të Dhënave II
2OMenaxhimi dhe Analiza e Informacionit
3OSistemet e Informacionit për Menaxhim
4OSiguria e IT-së dhe Databazës

SPECIALIZIMI 3: RRJETET DHE TELEKOMUNIKIMI

NrLlojiLënda
1ORrjete Kompjuterike II
2OBazat e Telekomunikimit
3OKomunikimi Mobil
4OMenaxhimi dhe Siguria e Rrjetave

SPECIALIZIMI 4: GRAFIKË KOMPJUTERIKE DHE MULTIMEDIA

NrLlojiLënda
1OBazat e Grafikës Kompjuterike
2OCAD Dizajni i Bazuar në Kompjuter
3OHyrje në Sistemet Multimedia
4OHyrje në Animacion Kompjuterik

SPECIALIZIMI 5: UEB PROGRAMIMI

NrLlojiLënda
1OTeknologjitë e Ueb dhe Shërbimet
2OZhvillimi dhe Dizajnimi i Ueb-it
3OHyrje në Ueb Programim
4OUeb Multimedia

SPECIALIZIMI 6: ROBOTIKË DHE SISTEME INTELIGJENTE

NrLlojiLënda
1OInteligjenca Artificiale
2OPerceptimi dhe të pamurit e Makinave
3OTë mësuarit dhe njohuria tek Makinat
4ODizajnimi dhe Kontrolli i Sistemeve

SPECIALIZIMI 7: BIOINFORMATIKË

NrLlojiLënda
1OInformatika e Menaxhimit të Sistemit Shendetësor
2OHyrje në Bioinformatikë
3OHyrje në Bioinformatikë
4OModelim dhe Simulim Biomjekësor

SPECIALIZIMI 8:  SIGURIA DHE SIGURIMI I INFORMACIONIT

NrLlojiLënda
1OSiguria e IT-së e Avancuar
2OSiguria Kibernetike
3OKriptografia
4OSiguria e Bazës së të Dhënave