Qëllimet dhe Objektivat

Me një ritëm të përshpejtuar të ndryshimit në industri, qasjes së shpejtë të teknologjisë, sistemeve të informimit dhe komunikimit të shpejtë, globalizimit të tregjeve dhe konkurrencës ndërmjet bizneseve, kufizimeve të burimeve dhe pritjeve në rritje të klientëve, inxhinierët kanë dashur të adaptojnë një mënyrë të re të të bërit biznes. Nevoja e padiskutueshme për rritjen e efikasitetit sikundër dhe produktivitetit, si dhe në aspektin e ofrimit të produkteve me cilësi të njëtrajtshme uniforme, është që industria më e turbinuar drejt sistemeve kompjuterike. Si një sinergji e teknologjive kryesore të informacionit dhe të komunikimit është duke u bërë shpejt një komponent i rëndësishëm i produkteve dhe proceseve moderne që janë shumë të integruara në funksionalitete. Kuadri i ri i të menduarit në procesin e dizajnimit të sistemeve kompjuterike dhe të inxhinierisë, bazës së të dhënave, programimit, softuerit, sigurisë së informacionit, menaxhimit të informacionit është duke sjellë një ndryshim paradigmë në njohjen e rëndësisë së profesionit dhe teknologjisë në rritjen e produktivitetit.

Zhvillimi i shkencës kompjuterike dhe i inxhinierisë është i një rëndësie te vecantë dhe thelbësor për ekonominë e Kosovës, administratës publike dhe shërbimeve të karakterit individual.

 

Programi i studimeve në UBT ka për qëllim të ofrojë një shkencë kompjuterike dhe kurrikula inxhinierike për t’i mundësuar të diplomuarve të veprojnë dhe të punojnë në sektorë të ndryshëm. Informatika është fusha e gjerë që lidhet dhe tërheqë nga shumë disiplina, duke përfshirë matematikën, inxhinierinë elektrike, statistikat, artet e bukura, gjuhësinë dhe shkencat fizike dhe të jetës. Programi i studimit e ka të domosdoshme t’u mundësojë të diplomuarve të zhvillojnë fleksibilitetin për të punuar në disiplina. Së dyti, programi i studimit ka për qëllim përgatitjen e të diplomuarve që mund të punojnë në një varg profesionesh. Së treti, programi i studimit është i dizajnuar për të përgatitur të diplomuarit që të arrijnë në një fushë të ndryshimit të shpejtë. Kjo lëmi po ndryshon dhe do të vazhdojë të ndryshojë shpejt dhe është e domosdoshme që i diplomuari të jetë i gatshëm dhe të shpreh vullnetin për të mësuar gjatë gjithë jetës. Së katërti, programi studimor siguron arsimin bazë për sa i përket aspektit teorik, por synon gjithashtu të zhvillojë dhe nxisë një frymë të orientuar nga procesi dhe të inkurajojë studentët të lidhin mirëkuptimin e tyre teorik me aplikimet praktike konkrete të jetës në industri. Së fundmi, programi i studimit është hartuar duke përfshirë disa nga fushat themelore të njohurive bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare dhe programi synon të përforcojë zotimin e studentëve për të pasur njohuri dhe praktikë në institucionet arsimore ndërkombëtare dhe në industrinë.

 

Rezultatet e pritshme të të nxënit

Ky program ofron mundësi për studentët që të zhvillojnë dhe demonstrojnë njohuri dhe mirëkuptim, shkathtësi dhe atribute të tjera në fushat e mëposhtme:

 

Njohuri dhe Zhvillimi i Aftësive

Studentët do të fitojnë njohuri mbi:

 • Parimet themelore dhe njohuritë teknike të shkencës kompjuterike dhe inxhinierisë
 • Kuptojnë shkencën kompjuterike të zakonshme dhe temat dhe parimet e inxhinierimit dhe aplikimin e tyre në çështjet praktike
 • Vlerësoni bashkëveprimin mes teorisë dhe praktikës, lidhjeve të tyre thelbësore dhe mënyrën se si ato ndikojnë njëri-tjetrin
 • Të jeni në gjendje të kuptoni aplikimin e njohurive kompjuterike të kompjuterave dhe inxhinierisë për të zgjidhur problemet reale
 • Të jetë në gjendje të hartojë dhe përmirësojë sistemin bazuar në vlerësimin cilësor dhe kualifikues të funksionimit, përdorimit dhe performancës së tij.
 • Të jenë në gjendje të komunikojnë në mënyrë sa më efikase në zgjidhjet e tyre me të tjerët, duke përfshirë pse dhe si një zgjidhje zgjidhë problemin dhe çfarë sugjerime janë bërë
 • Shfaqni dëshirën dhe vullnetin për të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe kuptojeni se fushata e marketingut në fushën e marketingut po përparohet me ritme të shpejta dhe kështu studentët inkurajohen që të përditësojnë në mënyrë të vazhdueshme informacionin e tyre dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre në gjuhët programore dhe kuptimin në tërësi të sistemit
 • Kuptojnë çështjet sociale, ligjore dhe etike të qenësishme në fushën e shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë
 • Të jenë në gjendje të punoni në grupe dhe të mirë menaxhoni zhvillimin, kohën dhe përparësitë që ato ju mundësojnë
 • Kuptojnë dhe vlerësojnë se informatika bashkëvepron me shumë fusha të ndryshme. Zgjidhjet e reklamave kërkojnë njohuri dhe shkathtësi specifike të informatikës dhe kësaj lëmie.

Kompetenca dhe atribute të tjera të transferueshme

Studentët do të fitojnë dhe zhvillojnë shkathtësi të transferueshme në mënyrë që ata të jenë në gjendje të:

 • Përdorin aftësi analitike për klasifikimin dhe paraqitjen koherente të të dhënave si pjesë e procesit që ka të bëjë me zgjidhjen e problemeve
 • Përdorin teknologjinë e informacionit për të simuluar sisteme, për të analizuar të dhënat dhe për të ndërmarrë zgjidhje në lidhje me çështjet e menaxhimit
 • Komunikojnë në mënyrë të qartë dhe efektive duke përdorur dëshmi, grafikë dhe aftësi shkrimi
 • Të jenë në gjendje të zbatojë sistemin dhe qasjen integruese ndaj kërkesave të vendit të punës
 • Përdorimi i teknikave të kohës dhe menaxhimit të burimeve për të përmbushur nevojat dhe kriteret e menaxhimit të projektit
 • Përpilimi i raporteve dhe prezantimeve me shkrim.