Qëllimet dhe Objektivat

Misioni i programit Juridik Bachelor është të ofrojë cilësinë më të lartë të edukimit ligjor që çon në përsosmëri në performancën e kapaciteteve të ndryshme profesionale ligjore dhe të kontribuojë në avancimin e sundimit të ligjit, rritjen ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm përmes proceseve inovative, mësimdhënies, dhe ekselencë kërkimore për të mirën e njerëzve dhe komunitetit.

 

Rezultatet e të nxënit të programit

Me përfundimin me sukses të këtij programi studentët duhet të jenë në gjendje të:

  1. Të kuptojnë dhe të përmbledhë njohuritë e marra në fushat e së drejtës kombëtare dhe ndërkombëtare dhe të jetë në gjendje të vlerësojë legjislacionin sipas standardeve të aplikueshme të hierarkisë së normave;
  2. Shpjegojnë dhe rishikojnë doktrinën ligjore dhe interpretoni kornizën ligjore të Kosovës;
  3. Të demonstrojnë kuptim dhe të jenë në gjendje të interpretojnë normat juridike nga e drejta civile, penale, administrative, tregtare dhe kushtetuese;
  4. Mësojnë të përmbledhin, hartojnë dhe shkruajnë në mënyrë efektive dokumentet ligjore me medotësn IRAC (Çështja, Rregulla, Analiza dhe Përfundimi) dhe përgatisin argumente gojore për të zgjidhur çështje të ndryshme ligjore;
  5. Përmbledhin vendime gjyqësore nga fusha e së drejtës civile, penale, administrative, tregtare dhe kushtetuese;
  6. Të mbledhin, analizojnë dhe interpretojnë çështjet juridike të së drejtës civile, penale, administrative, tregtare dhe kushtetuese të Kosovës dhe kornizës ligjore ndërkombëtare;
  7. Zbatojnë njohuritë e marra përmes angazhimit dhe ushtrimit praktik në klinika juridike, simulime gjyqësore, dhe vizita studimore në gjykata dhe prokurori të instancave të ndryshme dhe në zyrat e avokatisë;
  8. Të komunikojnë me shkrim dhe gojarisht në mënyrë të përshtatshme dhe analitike që do të mundësojë zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me kontestet juridike dhe çështje të tjera që dalin nga fusha të ndryshme të së drejtës kombëtare dhe ndërkombëtare;
  9. Punojnë në ekipe në/me autoritetet kompetente të zbatimit të ligjit (policia, prokuroritë, gjykatat), OJQ-të dhe sektorin privat;
  10. Realizojnë projektet hulumtuese që përfshijnë analizën dhe interpretimin e rregullimit ligjor të legjislacionit të Kosovës në fushën ligjore;