Struktura e Programit

VITI 1: 60 ECTS
Semestri 1:30 ECTS
  Orë për javë  
Nr Lloji Lënda L U ECTS Ligjëruesi
1 O Hyrje në drejtësi 2 2 7 Associate Professor Dr. Behar Selimi
2 O Historia e shtetit dhe së drejtës 2 1 6 Assistant Professor Dr. Nuredin Lutfiu
3 O Të drejtat e njeriut dhe etika ligjore 2 1 4 Dr. Xhavit Shala
4 O Sociologjia juridike 2 1 4 Dr. Emrush Thaçi
5 O Anglishtja juridike I 2 2 5 M.Sc. Adea Haxhiavdyli
6 Z Zgjedhore 1:

 • Teknologjia informative juridike
 • Retorika dhe shprehjet juridike
 • Shkrimi akademik
 • Të menduarit kritik dhe kreativ
2 0 4  

 • Rrezarta Ajeti
 • Nuredin Luftiu
 • Nuredin Lutfiu
 • Deniz Celcima
 SEMESTRI  2 :  30 ECTS
7 O E drejta romake 2 1 6 Associate Professor Dr. Behar Selimi
8 O E drejta kushtetuese 2 1 5 Dr. Xhavit Shala
9 O Ekonomia dhe ligji 2 1 5 Assistant Professor Dr. Veli Lecaj
10 O Shkrimi ligjor 2 2 5 Dr. Mervete Shala
11 O Anglishtja juridike II 2 2 5 M.Sc. Adea Haxhiavdyli
12 Z Zgjedhore 2:

 • Komunikimi masiv në drejtësi
 • Psikologjia juridike
 • Diversiteti dhe Gjithpërfshirja
 • Bazat e sistemit gjyqësor
2 0 4  

 • Assistant Professor Dr. Bashkim Nuredini
 • Dr. Emrush Thaçi
 • Assistant Professor Dr. Egzona Osmanaj
 • Assistant Professor Dr. Nuredin Lutfiu
VITI 2: 60 ECTS
Semestri 3
Nr Lloji Lënda L U ECTS Lecturer
13 O E drejta penale I 2 2 6 Associate Professor Dr. Ahmet Maloku
14 O E drejta civile I 3 1 5 Assistant Professor Dr. Jorida Xhafaj
15 O E drejta e Unionit Evropian 2 2 6 Assistant Professor Dr.Elton Tota Artan Murati PhD Cand
16 O E drejta administrative 2 1 4 Dr. Myrvete Shala
17 O E drejta e mjedisit 3 1 5 Assitant Professor Dr. Afrim Syla
18 Z Zgjedhore 3:

 • Lidershipi dhe negociimi
 • Dhuna në familje
 • Logjika
 • Teoria dhe praktika parlamentare
2 0 4  

 • Full Professor Dr. Visar Hoxha
 • Assistant Professor Dr. Egzona Osmanaj
 • Associate Prof. Dr. Ahmet Maloku
 • Dr. Xhavit Shala
SEMESTRI 4
Nr Lloji Lënda L U ECTS Lecturer
19 O E drejta penale II 3 2 5 Assistant Professor Dr. Albulena Ukimeraj
20 O E drejta civile II (Sendore) 3 1 5 Assistant Professor Dr. Sevdai Morina
21 O E drejta e procedurës administrative 2 1 4 Dr. Mervete Shala
22 O E drejta komerciale 2 2 4 Assistant Professor Dr. Bashkim Nuredini

Dr, Ramush Bardiqi

23 O E drejta familjare 2 1 4 Assistant Professor Dr. Jorida Xhafaj
24 O E drejta trashëgimore 2 1 4 Assistant Professor Dr. Egzonë Osmanaj
25 Z Zgjedhore 4:

 • E drejta e organizatave ndërkombëtare
 • E drejta kadastrale
 • Mjekësia ligjore
 • E drejta penale për të mitur
2 0 4  

 • Assistant Professor Dr. Ngadhnjim Brovina
 • Dr. Enisa Haliti
 • Assistant Professor Dr. Albulena Ukimeraj
 • Dr. Florent Azemi
VITI 3
SEMESTRI 5
26 O E drejta e detyrimeve 3 1 5 Assistant Professor Dr. Jorida Xhafaj
27 O E drejta e punës dhe sigurimit social 2 2 5 Dr. Nihat Idrizi
28 O E drejta e procedurës civile 3 2 6 LLM Mahir Tutuli
29 O E drejta mjedisore 2 1 4 Assistant Professor Dr. Elton Tota
30 O E drejta e procedurës penale 3 2 6 Assistant Professor Dr. Albulena Ukimeraj
31 Z Zgjedhore 5:

 • Menaxhimi i burimeve njerëzore
 • Klinika juridike (E drejta civile)
 • Klinika juridike (E drejta penale)
 • Menaxhimi i projekteve
2 0 4  

 • Full professor Dr. Visar Hoxha
 • Florim Shefqeti LLM
 • Assistant Professor Dr. Albulena Ukimeraj
 • Full professor Dr. Visar Hoxha
SEMESTRI 6
32 O E drejta detyrimore 2 2 5 Assistant Professor Dr. Egzona Osmanaj
33 O E drejta ndërkombëtare penale 2 1 6 Dr. Florent Azemi
34 O E drejta ndërkombëtare private 2 1 5 Assistant Professor Dr. Elton Tota
35 O E drejta publike ndërkombëtare 2 2 5 Assistant Professor Dr. Ngadhnjim Brovina
36 O E drejta financiare 2 1 5 Assistant Professor Dr. Njomëza Zejnullahu
37 Z Zgjedhore 6:

 • Zgjidhja alternative e konflikteve
 • E drejta për mbrojtjen e konsumatorit
 • Administrata publike
 • E drejta e falimentimit
2 0 4  

 • Assistant Professor Dr. Elton Tota
 • Assistant Professor Dr. Veli Lecaj
 • Dr. Mervete Shala
 • Assistant Professor Dr. Njomëza Zejnullahu
SEMESTRI 7
38 O E drejta e IT dhe telekomunikacionit 2 1 5 LLM Rrezarta Ajeti – Judge
39 O E drejta e pronës intelektuale 2 1 5 Assistant Professor Dr. Njomëza Zejnullahu
40 O Kriminologji dhe penologji 3 1 6 Associate Professor Dr. Ahmet Maloku
41 O E drejta e kompanive 3 1 6 Dr. Ramush Bardiqi-Judge
42 O Hulumtimi juridike 2 2 2 4 Dr. Xhavit Shala
43 Z Zgjedhore 7:

 • E drejta e konkurrencës
 • E drejta e mediave
 • E drejta e sigurisë kombëtare
 • Argumentimi dhe debati
2 0 4 Assistant Professor Dr. Egzona Osmanaj

Assistant Professor Dr. Bashkim Nuredini

Dr. Arian Kadriu

Deniz Celcima

SEMESTRI 8
44 O Praktika profesionale juridike 2 2 7 Florim Shefqeti
45 O Seminari i temës 2 2 8 5 profesorë

 • Associate Professor Dr. Ahmet Maloku – E drejta penale
 • Assistant Professor Dr. Egzona Osmanaj – E drejta civile
 • Assistant Professor Dr. Bashkim Nuredini – E drejta komerciale
 • Assistant Professor Dr. Elton Tota E drejta evropiane
 • Associate professor Dr. Behar Selimi – E drejta kushtetuese
46  

Z

 • E drejta notariale
 • E drejta evropiane familjare
 • Përgjegjësia juridiko-civile për dëmin e shkaktuar
 • Krimi organizuar
 • Kriminalistika
 • Victimologjia
 • Marrëdhënit ndërkombëtare
 • E drejta krahasimore kushtetuese
 • E drejta diplomatike dhe konzullore
 • E drejta e inovacionit
 • E drejta/paditë e korporatave
 • E drejta sportive
2 2 15

 

 (3 lëndë me 5 ECTS)

 • Dr. Enisa Haliti
 • Assistant Professor Dr. Jorida Xhafaj
 • Dr. Enisa Haliti
 • Dr. Florent Azemi
 • Dr. Florent Azemi
 • Asssociate Professor Dr. Ahmet Maloku
 • Assistant Professor Dr. Alfred Marleku
 • Dr. Xhavit Shala
 • Assistant Professor Dr. Dritero Arifi
 • Assistant Professor Dr. Njomëza Zejnullahu
 • Assistant Professor Dr. Bashkim Nuredini
 • Dr. Masar Gjaka from Faculty of Sports of UBT College