Qëllimet dhe Objektivat

Qëllimi i këtij programi është edukimi i inxhinierit të diplomuar të ndërtimit – Bachelor i Shkencës në Ndërtim dhe Infrastrukturë, në harmoni me nevojat dhe kërkesat e shoqërisë kosovare. I diplomuari i këtij programi do të fitojë të gjitha njohuritë dhe kompetencat për të punuar në të gjitha punimet ndërtimore dhe ndërtimet e infrastrukturës hidro dhe rrugore jashtë kufijve të vendit tonë, brenda tregut evropian dhe botës.

Qëllimi i këtij programi është arritja e kompetencave akademike dhe aftësive që lidhen me fushën e Inxhinierisë Civile dhe Infrastrukturës. Përmes këtij programi, studentët do të fitojnë (kontrollin) në një bazë shkencore efikase dhe cilësore të profesionit të Inxhinierisë Civile dhe Infrastrukturës. Kjo përfshinë zhvillimin e aftësive krijuese të problemeve kryesore, zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik dhe të punës në grup, të nevojshme për punën ndërtimore në profesion. Qëllimi i programit është edukimi i ekspertëve të cilët posedojnë njohuri themelore në fushën e ndërtimit të infrastrukturës dhe ndërtimit të rrugëve, si dhe hidro, lidhur me projektimin dhe ndërtimin e ndërtesave. Zhvillimi i ndërgjegjësimit për nevojën për edukim të përhershëm dhe përsosmëri është gjithashtu një nga qëllimet e këtij programi studimor.

Studimet në këtë nivel janë të trajnuar për të aplikuar njohuri të fituara, ato janë kompetente për të zgjidhur problemet reale dhe problemet e praktikave të ndërtimit të infrastrukturës rrugore dhe për të vazhduar shkollimin e mëtejshëm në studimet e doktoratësm, në rast se ata kanë zgjedhur. Studenti që ka kryer studimet ka një nivel të lartë të njohurive dhe kompetencave për të punuar në një profesion në fushën e projektimit, ndërtimit dhe organizimit të ndërtimit të të gjitha llojeve të objekteve ndërtimore dhe infrastrukturës rrugore. Me përvetësimin e këtij programi studimi studentët fitojnë aftësi për zhvillimin e shkathtësive të komunikimit për bashkëpunim dhe punë në grup, si dhe përvetësimin e njohurive mbi përgjegjësinë dhe etikën profesionale.

Pas përfundimit të studimeve akademike studenti ka njohuri themelore të nevojshme për të kuptuar procesin e ndërtimit dhe të projektimit të ndërtimit të infrastrukturave të rëndësishme. Gjithashtu, fitimi i shkathtësive për komunikim dhe këmbim të informatave dhe ideve për çështjet që kanë të bëjnë me profesionin e ndërtimit. Për zbatimin e njohurive dhe aftësive të fituara për të përdorur dhe respektuar ligjin, standardet dhe normat. Duke kryer këtë program studimi, studenti mund të vendosë në zgjidhje pavarësisht problemeve të ndërlikuara inxhinierike, që lidhen me llogaritjen dhe ndërtimin e dimensiononim të ndërtimeve, ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturës. Kritikisht vlerësoni argumentet dhe prioritetet dhe zgjidhni problemet inxhinierike në mënyrë krijuese

Rezultatet e mësimit

Pas përfundimit me sukses të programit, studenti do të jetë në gjendje të kenë:

  • Njohuri dhe mirëkuptim;
  • Aftësia për të njohur dhe përshkruar çështjet inxhinierike;
  • Aftësia për të njohur ndërveprimin midis projektimit, ndërtimit, marketingut, kërkesave të klientëve dhe largimi i strukturave.
  • Kuptimi i ndikimit të inxhinierisë civile, ndërtimit dhe infrastrukturës në shoqëri dhe në mjedis;
  • Të jenë në gjendje të aplikojnë njohuri të avancuara të fituara në matematikë, shkencë dhe teknologji për inxhinieri civile, ndërtim dhe infrastrukturë;
  • Të jetë në gjendje të kryejnë inxhinierinë civile, eksperimentet e ndërtimit dhe infrastrukturës dhe të interpretojnë rezultatet e tyre;
  • Të jetë në gjendje të aplikojnë projektimin me ndihmën e kompjuterëve në projektet e inxhinierisë civile, ndërtimit dhe infrastrukturës;
  • Të jetë në gjendje të kryejë dizajn strukturor;

Aftësi dhe atribute të tjera

-Të jenë në gjendje të bëjnë argumente kritike, hipoteza, koncepte dhe të dhëna në marrjen e vendimeve dhe zgjidhjen e çështjeve inxhinierike në mënyrë krijuese;
– Merrni pjesë në planifikimin, projektimin dhe zbatimin e projekteve të ndërtimit në shkallë të gjerë;
– Të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive, të kontribuojnë dhe të përshtaten me ekipet ndërdisiplinore në fushën e ndërtimit dhe të infrastrukturës;
– Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara në zhvillimin e mëtejshëm profesional dhe akademik;
– Të jenë në gjendje të angazhohen në kërkime inxhinierike dhe ndërtimore duke përdorur metodologjinë sasiore dhe cilësore të hulumtimit;
– Të jenë përkushtuar ndaj të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe të përshtaten me teknologjinë dhe metodat e punës në inxhinieri civile, ndërtim dhe infrastrukturë;
– Të njiheni me etikën e inxhinierisë civile dhe me rregulloret që e mbështesin këtë profesion.