Infrastruktura

Programi ka qasje në infrastrukturë moderne të pajisur me pajisje bashkëkohore të cilat ndihmojnë studentët e programit në përgatitjen e tyre profesionale. Gjithashtu, studentët kanë qasje në teknologjitë, softuerët dhe veglat e fundit që gjejnë zbatim në këtë fushë.

 

 

 

Ne mund t’ju ndihmojmë për:

 • Njiheni me rregulloret përkatëse dhe standardet e cilësisë;
 • Merrni vendime duke u bazuar në këshilla, udhëzime dhe analizim të të dhënave të testimeve;
 • Të njiheni me procedurat e testimit të përshtatura sipas kërkesave tuaja;
 • Sigurimi i cilësisë së betonit;
 • Sigurimi i cilësisë së agregatit;
 • Vlerësoni performancën e materialeve në dispozicion;
 • Kontrollohet cilësia e betonit gjatë dhe pas ndërtimit.

Betoni dhe agregati i përdorur në projektet tuaja të ndërtimit duhet të përmbushë rregullat strikte dhe standardet e cilësisë. Gama jonë e gjërë e shërbimeve të pavarura të testimit të betonit dhe agregatit mund të ndihmojë drejtpërdrejtë në sigurimin e cilësisë së betonit dhe cilësinë e agregatit.

Testimi i plotë i betonit për projektin tuaj

Ne ju ofrojmë testime të çimentos dhe betonit në çdo fazë të projektit tuaj. Nga testimi në vend i konsistencës së betonit, përmes testimit të mostrave të betonit të ngurtësuar për karakteristikat fizike në laboratorët tanë. Testimi ynë i betonit përfshinë:

 • Marrja e mostrave të betonit të njomë dhe konsistencës;
 • Marrja dhe kujdesi i mostrave dhe testimi në kantier dhe në laborator;
 • Testimi i kompresionit dhe përkuljes;
 • Testimi i betonit të ngurtësuar;
 • Testimi i masës vëllimore;
 • Sigurimi dhe testimi i mostrave të nxjerra nga objektet egzistuese;
 • Rezistenca në përkulje e betonit të ngurtësuar;
 • Testimi i soliditetit në shtypjes;
 • Testimi i ujëthithjes së ujit dhe depërtimit në zbrazëtirat e betonit;
 • Testimi i masës vëllimore të dukshme.

Një gamë e plotë e testimeve agregate në çdo fazë të projektit tuaj

Ne ju ofrojmë testime të gjera agregate në çdo fazë të projektit tuaj. Nga monitorimi i kontrollit të cilësisë në vend kur të keni burimin e agregatit, përmes karakterizimit fizik në laboratorët tanë të specializuar, shërbimet tona përfshijnë testimin për:

 • Masa vëllimore;
 • Përmbajtja e lymit;
 • Masa vëllimore dhe absorbimi i ujit;
 • Analiza e sitave ose granulometria;
 • Indeksi i formës;
 • Shpërndarja e grimcave të imëta;
 • Vlera grumbulluese agregate;
 • Ndryshim i lagësht / i thatë;
 • Vlera e Los Anxhelosi;
 • Përmbajtja e Argjila;
 • Papastërtitë organike përveç sheqerit;
 • Rezistenca ndaj grryerjes;
 • Ngjyra e agregatit;
 • Dimensioni mesatar i kokërrzave;
 • Rezistenca ndaj abrazionit;
 • Soliditeti në shtypje;
 • Përmbajtja e klorideve;
 • Ekzaminimi petrografik;
 • Shpërndarja e madhësisë së grimcave dhe forma.

Metodat tona të testimit të agregatit në laborator përfshijnë:

 • Marrja e mostrave nga një rrip transportieri;
 • Kamion, magazinë, shkëmbinj;
 • Përgatitja e mostrës;
 • etj.

Poashtu UBT ndjek nevojat për hapësirat adekuate, inventarët, hapësirat për mësimdhënie dhe mësim, shërbimet kompjuterike, softuerët, bibliotekën më të madhe në rajon si dhe hapësirat e leximit në çdo kampus lidhur me aktivitetet e kurrikulës dhe programit mësimor.