Struktura e Programit

SEMESTRI 1: 30 ECTC
Lënda  Lloji L U  ECTS
Matematika 1 O 4 3 8
Gjeometri Deskriptive O 3 2 6
Fizikë O 3 2 6
Materiale Ndërtimore O 3 2 6
Hyrje në Ndërtimtari O 2 0 2
E drejta në Ndërtimtari, Etika dhe Shoqëria Z     2
Gjuha Teknike-Angleze 1 Z     2
Gjuha Teknike-Gjermane 1 Z     2
Psikologji Industriale dhe Organizative Z     2
Ekonomia e ndërtimit dhe financat Z     2

 

SEMESTRI 2: 30 ECTS
Lënda Lloji L U ECTS
Matematika 2 O 3 3 7
Mekanika 1 O 3 3 7
Konstruksionet Ndërtimore 1 O 2 2 5
Informatika Inxhinierike O 2 1 4
Gjeodezi O 2 2 5
Komunikimi i menaxhimit dhe teknikat e prezantimi Z     2
Fizika e ndërtesave Z     2
Gjuha Teknike – Angleze 2 Z     2
Gjuha Teknike – Gjermane 2 Z     2
Realiteti Virtual (VR) 1 Z     2

 

SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda Lloji L U ECTS
Rezistenca e Materialeve 1 O 3 3 7
Mekanika 2 O 2 1 4
Hidrologjia dhe hidraulika O 3 2 6
Teknologjia e Betonit O 3 2 6
Ekonomia e Ndërtimit O 2 2 5
Punimet Tokësore Z 2 0 2
Realitetit virtual (VR) 2 Z 2 0 2
Konstruksione Ndërtimore 2 Z 2 0 2
Menaxhimi i mjedisit Z 2 0 2

 

SEMESTRI 4 : 30 ECTS
Lënda Lloji L U ECTS
Rezistenca e Materialeve 2 O 2 2 5
Gjeomekanika O 2 2 5
Statika e konstruksioneve O 3 3 7
Bazat e Komunikacionit O 2 2 5
Projektimi i rrugëve O 3 2 6
Menaxhimi i projekteve Z 2 0 2
Siguria në punë Z 2 0 2
Sigurimi i cilësisë dhe standardet Z 2 0 2
Sistemet e ujësjellësit dhe kanalizimit Z 2 0 2

 

SEMESTRI 5: 30 ECTS
Lënda Lloji L U ECTS
Konstruksionet e drurit O 2 2 5
Gjeoteknikë inxhinierike O 2 2 5
Rrugët urbane dhe udhëkryqet O 3 2 6
Organizimi dhe teknologjia e ndërtimit O 3 2 6
Strukturat e betonit të armuar O 3 2 6
Rregulloret dhe standardet në inxhinierinë ndërtimore Z 2 0 2
Strukturat hidroteknike Z 2 0 2
Sistemet inxhinierike Z 2 0 2
Efiҫienca e energjisë Z 2 0 2

 

SEMESTRI 6: 30 ECTS
Lënda Lloji L U ECTS
Konstruksionet metalike O 2 1 4
Hekurudhat O 2 1 4
Urat O 2 1 4
Zhvillimi Profesional/Praktika O 0 2 2
Projekti kompleks O 2 1 4
Tema O     10
Menaxhimi dhe mirëmbajtja e rrugëve Z 0 2 2
Projektimi i tuneleve dhe metrove Z 0 2 2
Strukturat nga muraturat Z 0 2 2