Struktura e Programit

SEMESTRI 1: 30 ECTS
Lënda  Lloji  ECTS
Matematika 1 O 8
Gjeometri Deskriptive O 6
Fizikë O 6
Materiale Ndërtimore O 6
Hyrje në Ndërtimtari O 2
E drejta në Ndërtimtari, Etika dhe Shoqëria Z 2
Gjuha Teknike-Angleze 1 Z 2
Gjuha Teknike-Gjermane 1 Z 2
Psikologji Industriale dhe Organizative Z 2
Ekonomi biznesi Z 2

 

SEMESTRI 2: 30 ECTS
Lënda Lloji ECTS
Matematika 2 O 7
Mekanika 1 O 7
Konstruksionet Ndërtimore 1 O 5
Informatika Inxhinierike O 4
Gjeodezi O 5
Teknikat e Komunikimit dhe Prezantimit Z 2
Menaxhimi me Burimet Njerëzore Z 2
Gjuha Teknike-Angleze 2 Z 2
Gjuha Teknike-Gjermane 2 Z 2
Ekonomi e Ndërtimtarisë dhe Financa Z 2

 

SEMESTRI 3 : 30 ECTS
Lënda Lloji ECTS
Rezistenca e Materialeve 1 O 7
Mekanika 2 O 4
Hidraulika O 6
Teknologjia e Betonit O 6
Ekonomia e Ndërtimit O 5
Punimet Tokësore Z 2
Hidrologji Z 2
Konstruksione Ndërtimore 2 Z 2
Menaxhim i Projekteve Z 2

 

SEMESTRI 4 : 30 ECTS
Lënda Lloji ECTS
Rezistenca e Materialeve 2 O 5
Gjeomekanika O 5
Statika e konstruksioneve O 7
Bazat e Komunikacionit O 6
Konstruksionet e Betonit O 5
Menaxhimi me Mjedisin Jetëso Z 2
Siguria në Punë Z 2
Sigurimi i Cilësisë dhe Standardet Z 2
Sistemet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit Z 2

 

SEMESTRI 5: 30 ECTS
Lënda Lloji ECTS
Konstruksionet e Drurit O 5
Gjeoteknikë Inxhinierike O 5
Rrugët Urbane dhe Udhëkryqet O 6
Organizimi dhe Teknologjia e Ndërtimit O 6
Projektimi i Rrugëve O 6
Rregullativa e Ndërtimit dhe Standardet Z 2
Objektet Hidroteknike Z 2
Sistemet Inxhinierike Z 2
Kontratat në Ndërtimtari Z 2

 

SEMESTRI 6: 30 ECTS
Lënda Lloji ECTS
Konstruksionet Metalike O 4
Hekurudhat O 4
Zhvillimi Profesional/Praktika O 2
Projekti Kompleks O 4
Urat O 4
Teza- Tema O 10
Menaxhimi i Rrugëve dhe Mirëmbajtja Z 2
Projektimi i Tuneleve Z 2