Struktura e Programit

SEMESTRI 1: 30 ECTS
Lënda Lloji ECTS
Matematika 1O8
Gjeometri DeskriptiveO6
FizikëO6
Materiale NdërtimoreO6
Hyrje në NdërtimtariO2
E drejta në Ndërtimtari, Etika dhe ShoqëriaZ2
Gjuha Teknike-Angleze 1Z2
Gjuha Teknike-Gjermane 1Z2
Psikologji Industriale dhe OrganizativeZ2
Ekonomi biznesiZ2

 

SEMESTRI 2: 30 ECTS
LëndaLlojiECTS
Matematika 2O7
Mekanika 1O7
Konstruksionet Ndërtimore 1O5
Informatika InxhinierikeO4
GjeodeziO5
Teknikat e Komunikimit dhe PrezantimitZ2
Menaxhimi me Burimet NjerëzoreZ2
Gjuha Teknike-Angleze 2Z2
Gjuha Teknike-Gjermane 2Z2
Ekonomi e Ndërtimtarisë dhe FinancaZ2

 

SEMESTRI 3 : 30 ECTS
LëndaLlojiECTS
Rezistenca e Materialeve 1O7
Mekanika 2O4
HidraulikaO6
Teknologjia e BetonitO6
Ekonomia e NdërtimitO5
Punimet TokësoreZ2
HidrologjiZ2
Konstruksione Ndërtimore 2Z2
Menaxhim i ProjekteveZ2

 

SEMESTRI 4 : 30 ECTS
LëndaLlojiECTS
Rezistenca e Materialeve 2O5
GjeomekanikaO5
Statika e konstruksioneveO7
Bazat e KomunikacionitO6
Konstruksionet e BetonitO5
Menaxhimi me Mjedisin JetësoZ2
Siguria në PunëZ2
Sigurimi i Cilësisë dhe StandardetZ2
Sistemet e Ujësjellësit dhe KanalizimitZ2

 

SEMESTRI 5: 30 ECTS
LëndaLlojiECTS
Konstruksionet e DruritO5
Gjeoteknikë InxhinierikeO5
Rrugët Urbane dhe UdhëkryqetO6
Organizimi dhe Teknologjia e NdërtimitO6
Projektimi i RrugëveO6
Rregullativa e Ndërtimit dhe StandardetZ2
Objektet HidroteknikeZ2
Sistemet InxhinierikeZ2
Kontratat në NdërtimtariZ2

 

SEMESTRI 6: 30 ECTS
LëndaLlojiECTS
Konstruksionet MetalikeO4
HekurudhatO4
Zhvillimi Profesional/PraktikaO2
Projekti KompleksO4
UratO4
Teza- TemaO10
Menaxhimi i Rrugëve dhe MirëmbajtjaZ2
Projektimi i TuneleveZ2