Gjuhë Turke

Qëllimi i Programit

Qëllimi i këtij programi është të trajnojë dhe çertifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, i para-avanacuar dhe i avancuar, për ata të cilët kanë pak njohuri të gjuhës turke por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre. Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.

 

Kush mund të ndjekë kurset e gjuhës:

Të gjithë ata të cilët kanë nevojë për njohuri në fushën e gjuhës turke dhe të cilëve u nevojitet gjuha gjuha turke, qoftë për studime apo punë dhe te cilët kanë nevojë të zgjerojnë njohuritë në fushën e gjuhës për me tutje.

Personat që kërkojnë të promovohen në vendin e punës, të papunët, personat me aftësi të kufizuar, si dhe përsonat e caktuar të komunitetëve të ndryshme, në UBT kanë mundësi të trajnohen dhe çertifikohen me njohuritë e gjuhës frënge. I’u destinohet edhe personave me kualifikim të lartë të cilët kane nevojë për njohjen e kësaj gjuhe për ti përcjellë zhvillimet teknologjike të cilët nuk kanë njohuri të mjaftueshme në këtë fushë.

Sipas nevojës dhe kërkesës organizohen edhe kurse për qëllime specifike, varësisht nga fusha së cilës i takojnë kandidatët e interesuar: ekonomi, juridik, mjekesi, edukim, media, arkitekturë, ndërtimtari etj.

 

Orari: 24 orë në muaj
Orët për një modul: 72 orë
Pagesa mujore: 40 Euro

 

 

https://bit.ly/3rFtbv8