Gjuhë Italiane

Qëllimi i Programit

Qëllimi i këtij programi është të trajnojë dhe çertifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, i para-avanacuar dhe i avancuar, për ata të cilët kanë pak njohuri të gjuhës italine por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre. Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.

 

Kush mund të ndjekë kurset e gjuhës:

Të gjithë ata të cilët kanë nevojë për njohuri në fushën e gjuhës italiane dhe të cilëve u nevojitet kjo gjuhë, qoftë për studime apo punë dhe te cilët kanë nevojë të zgjerojnë njohuritë në fushën e gjuhës për më tutje.

Personat që kërkojnë të promovohen në vendin e punës, të papunët, personat me aftësi të kufizuar, si dhe personat e caktuar të komuniteteve të ndryshme, në UBT kanë mundësi të trajnohen dhe çertifikohen me njohuritë e gjuhës frënge. I’u destinohet edhe personave me kualifikim të lartë të cilët kanë nevojë për njohjen e kësaj gjuhe për t’i përcjellur zhvillimet teknologjike, të cilët nuk kanë njohuri të mjaftueshme në këtë fushë.

Sipas nevojës dhe kërkesës organizohen edhe kurse për qëllime specifike, varësisht nga fusha së cilës i takojnë kandidatët e interesuar: ekonomi, juridik, mjekesi, edukim, media, arkitekturë, ndërtimtari etj.

Si rezultat i nje marreveshje bashkepunimi ne mes Ambasades se Italise, si dhe UBT-se, per kete vit akademik, ofrohet kursi pa pagese i gjuhes italiane, nga niveli A0 deri A2, per studentet e interesuar. 

 

Orari: 24 orë në muaj
Orët për një modul: 72
Pagesa mujore: 40 Euro

 

https://bit.ly/3rFtbv8