Gjuhë Gjermane

Qëllimi i Programit për Gjuhë Gjermane

 

Qëllimi i këtij programi është të trajnojë dhe çertifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, i para-avancuar dhe i avancuar, për  ata të cilët kanë pak njohuri  të gjuhës gjermane por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre. Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.

 

Kush mund të ndjekë kurset e gjuhës:

 

Të gjithë ata të cilët kanë nevojë për njohuri në fushën e gjuhës gjermane dhe të cilëve u nevojitet gjuha gjermane, qoftë për studime apo punë dhe te cilët kane nevojë të zgjerojnë njohuritë  në fushën e gjuhës për me tutje. Personat që kërkojnë të promovohën në vendin e punës, të papunët, personat me aftësi të kufizuar, si dhe përsonat e caktuar të komunitetëve të ndryshme, në UBT kanë mundësi të trajnohën dhe certifikohën me njohuritë e gjuhës Gjermane. Iu destinohet edhe personave me kualifikim të lartë të cilët kane nevojë për njohjen e gjuhës Gjermane për ti përcjell zhvillimeve teknologjike të cilët nuk kanë njohuri të mjaftueshme në këtë fushë.

Sipas nevojës dhe kërkesës organizohen nga UBT edhe kurse për qëllime specifike, varësisht nga fusha së cilës i takojnë kandidatët e interesuar: ekonomi, juridik, mjekesi, edukim, media, arkitekturë, ndërtimtari etj.