Programet e Studimeve

Master:

  • Arkitekturë
  • Ndërtimtari dhe Infrastrukturë
  • Planifikim Urban dhe Hapësinorë

Grupi i synuar:


Studentët që kanë kryer studimet Bachelor sidomos ato profesional, mund të aplikojnë për studime Master.

 

Programet e Studimeve

 

Kohëzgjatja e studimeve:


Dy vite të studimeve (4 semestra) për studimet Master

 

Forma e studimeve:


Të rregullta

 

Numri i ECTS-ve:


Për nivelin   Master 120 ECTS   

 

Gjuha e studimeve:


Gjuha shqipe dhe gjuha angleze

 

Programet e Studimeve

 

 

Lajme