Vizioni

Vizioni

 

UBT është një ndër institucionet më të mira të arsimit të lartë në Kosovë, i zotuar për të vënë në zbatim metodat më të përparuara të mësimdhënies, nxënies dhe hulumtimit brënda në një mjedis ku i jepet një rëndësi e vecantë studentit përmes zbatimit të një qasje multidisiplindore, e cila do të kontribuojë në ekonomi në zhvillimin shoqëror dhe kulturor të Kosovës dhe më gjerë.

 

UBT është themeluar mbi disa vlera thelbësore ;

 

  • Krijimi i mjedisit të përshtatshëm për punë dhe studim
  • Mjedis dinamik i cili nxit zhvillimin në nivel individual dhe atë profesional
  • Institucioni merret si pikë referimi për arsye se mbart në vetvete praktikat mëm të mira ndërkombëtare dhe standartet të cilësisë më të lartë
  • Qëndër e cila është etalon i përsosmërisë për sa i përket nxënies, mësimdhënies, hulumtimit dhe inovacionit
  • Veprimtaria e saj zhvillohet përputhje më kërkesat e palëve të interesuara dhe komunitetit