Misioni & Vizioni

UBT ofron një qasje akademike e cila është dinamika dhe prirjet e saj inovative janë në përputhje me hapin e kohës së shekullit të 21. UBT krijon terren të përshtatshëm dhe i jep mundësinë studentëve, fakulteve dhe stafit të kenë një mjedis vetëqeverisës.

 

UBT ka krijuar një mjedis të përshtatshëm për bashkëpunim dhe ndërveprim të ngushtë mes studentëve, stafit të fakultetit dhe administratorëve. UBT është zotuar të zhvillojë veprimtarinë e saj si një anëtar aktiv i komunitetit, duke krijuar mundësi për mësimdhënie, hulumtim, ndërveprim midis intelektualëve dhe kreativitet.

 

UBT është institucion i njohur dhe i shquar përsa i përket veprimtarisë intelektuale dhe kulturore në Kosovë, duke përmirësuar cilesinë e jetës në shkallë rajonale përmes aftësive, njohurisë, përvojës, dhe angazhimit të fakulteteve, stafit, studentëve dhe alumni.

 

UBT është një ndër institucionet më të mira të arsimit të lartë në Kosovë, i zotuar për të vënë në zbatim metodat më të përparuara të mësimdhënies, nxënies dhe hulumtimit brënda në një mjedis ku i jepet një rëndësi e vecantë studentit përmes zbatimit të një qasje multidisiplindore, e cila do të kontribuojë në ekonomi në zhvillimin shoqëror dhe kulturor të Kosovës dhe më gjerë.

 

UBT është themeluar mbi disa vlera thelbësore ;

  • Krijimi i mjedisit të përshtatshëm për punë dhe studim
  • Mjedis dinamik i cili nxit zhvillimin në nivel individual dhe atë profesional
  • Institucioni merret si pikë referimi për arsye se mbart në vetvete praktikat mëm të mira ndërkombëtare dhe standartet të cilësisë më të lartë
  • Qëndër e cila është etalon i përsosmërisë për sa i përket nxënies, mësimdhënies, hulumtimit dhe inovacionit
  • Veprimtaria e saj zhvillohet përputhje më kërkesat e palëve të interesuara dhe komunitetit