Treguesit e Performancës

Treguesit e Performancës

 

Deri më tani ka arritur rezultate në katër dimensione 1. Rezultatet mbi Klientët,- i cili përfshin numrin e studentëve, pëlqimin e tyre, dhe performancën e tyre në tregun e punës, 2.  te dhënat financiare, dhe strategjia e financimit, 3. Biznesi i brendshëm dhe të dhëna mbi numrin e produkteve dhe shërbimeve. (programet akademike), veprimtarinë e trajnimit dhe të hulumtimit), 4. Rritja dhe të nxënit- numri, cilësia dhe pëlqimi osë shkalla e kënaqshmërisë së anëtarëve të stafit kundrejt organizatës.

Tabloja e të dhënave e UBT-së, përdor dhe funksionon duke përdorur treguesit e mëposhtëm. Në tabeleën e mëposhtme do të renditen komponentët dhe shkalla e matjes.

Treguesi 1: Të dhënat mbi klientët
% 1.1  Kënaqshmëria e Studentëve dhe Palëve të Intersuara
Numri 1.2  Numri i Studentëve
% / Të ardhurat 1.3  Punësimi i të Diplomuarve
Treguesit 2:  Rezultatet Financiare
% 2.1 Efikasiteti në qarkullimin e vlerave monetare
% 2.2 Tejkalimet në planin financiar
Euro 2.3 Të ardhurat nga Fondacionet
Euro 2.4 Shpenzimet nga Fondacionet
Treguesi 3:   Rezultatet e biznesit të brendshëm
  3.1  Numri i programeve akademike
  3.2 Numri i projekteve me qëllim hulumtimin
  3.3  Numri i programeve të certifikuara
  3.4  Numri i bashkëpunimeve
  3.5  Matrica e Efikasitetit
  3.6 Vendet e plotësuara
  3.7 Menaxhimi i Projektit
  3.8  Përsosmeria në aspektin biznesor
Treguesi 4  :  Mësimdhënia dhe rritja
  4.1 Numri i Stafit
  4.2 Trajnimi dhe zhvillimi profesional i stafit
  4.3 Kënaqshmëria e njerëzve
  4.4 Përqindja e stafit
  4.5 Orientimi në bazë të Aftësive

 

Përsa i përket rezultateve nga ane e klientëve, pasqyra e vlerësimeve mat, numrin e rregjistrimit të studentëve, shkallën e kënaqshmërinë së tyre, performancën e tyre në tregun e punës. Këto janë tre tregues që përdoren për matjen e këtij rezultati : numri i studentëve, shkalla e kënaqshmërisë së tyre kundrejt institucionit dhe nivelet e punësimit të studentëve pas diplomimit.

Të dhënat financiare- përsa i përket këtij aspekti pasqyra e vlerësimeve dhe të dhënave mat nivelin e të ardhurave dhe tejkalimet financiare që prej vitit 2008. Pasqyra e të dhënave mbi të progresionin për të ardhurat tregon për një rritje në planin e të ardhurave duke bërë krahasimin me të shkuarën.

Performanca e Brendshme e Biznesit ka të bëjë me numrin e produkteve dhe shërbimeve të krijuara për studentët, numrin e projekteve me karakter hulumtues, numrin e trajnimeve dhe certifikimeve të ofruara, por edhe projektete të cilat janë kryer në mënyrë të përbashkët me anë të bashkëpunimeve ndërkombëtare. Institucione ka pësuar një rritje tepër pozitive në lidhje me numrin e zhvilluar të projekteve nga asnjë në vitin  2008 në 50 projekte hulumtimi në  2017.

Përkrah kësaj, UBT është konsideruar edhe si një qendër e certifikimit profesional dhe ka krijuar programe certifikimi, gjë e cila nuk ka ndodhur në fillesat e institucionit.

Mësimdhënia dhe treguesit e rritjes

Numri, trajnimet, kënaqshëria nga e ana e stafit dhe studentëve. Ne jemi angazhuar për të dhënë kontribut në zhvillimin e komunitetit, gjë e cila është një nga që misionet e saj si institucion i arsimit të lartë. Stafi i saj akademik dhe administrative është i përfshirë projekte të shumta dhe inkurajohet prej ideve të tyre. Disa nga projekteve të UBT është angazhuar në hartimin dhe përfundimin e tyre me sukses të tyre. Një pjesë e këtyre projekteve janë bërë në kuadër të strategjisë për zhvillim ekonomik në disa prej komunave de institucioneve kombëtare