Studentët

Një nga çështjet me rëndësi të madhe në UBT është ofrimi i mundësive të barabarta për studime cilësore dhe ndihmë për studentët në të. Shërbimet dhe infrastruktura e institucionit ka qenë e përqëndruar në studentë dhe ka arritur të përmbushë nevojat e nxënësit bashkëkohor. Personeli akademik dhe administrativ janë përgjegjës për të ofruar ndihmë, shërbime dhe udhëzime për çështjet akademike dhe studentore. Fakulteti ka miratuar një qasje të bazuar në kompetenca në zhvillimin e kurrikulave. Rezultatet e Mësimit të Programit udhëheqin metodat e mësimdhënies, mësimit dhe vlerësimit. Një shumëllojshmëri e metodave të mësimdhënies të përdorura në të gjitha departamentet ofrojnë mundësi për mësim aktiv. Këto përfshijnë rastet studimore, punën e projektit, mësimin e bazuar në probleme dhe mësimin e simuluar. Vizitat në terren dhe vendosjet praktike janë veçori të rëndësishme të procesit të mësimdhënies dhe mësimit. Mundësitë për mësim interaktiv janë përforcuar përmes të mësuarit të bazuar në projekte, analiza të studimit të rasteve, folësit e vizitave, puna në grup dhe e-mësimi. Përdorimi i këtyre metodave të mësimdhënies mundësohet nga një raport i favorshëm mësues-nxënës dhe klasa të vogla. Theksi ynë mbi njohuritë praktike dhe relevante të industrisë është një tipar kyç i programeve arsimore.