Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorët për të bërë të mundur mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtarinë kërkimore në fushat e Farmacisë dhe Bioteknologjisë. Në lidhje me fushëveprimin e këtij programi të studimit, laboratorët e mëposhtëm janë në dispozicion me pajisjet përkatëse: Laboratori për Mikrobiologji, Laboratori për Biokimi, Laboratori i analizave fiziko-kimike, Laboratori i analizës instrumentale, Laboratori i Senzorisë, Laboratori Biologjise, Laboratori Anatomisë, Laboratori Farmakognozisë, Laboratori i Kimisë Farmaceutike etj.

 

Pajisjet

 

Pajisjet
Metër përçueshmërisë EC 3000
EC Pocket-Tester
pH metër pH 3000
pH Tester i Tokës
pH Pocket Tester
Lumimetër
Nitrat-Test
Tensiometer
O2 metër
Termo-Higrometër
PNT Kontroler
Thread Counter
Kaliper digjital
Softuer për menaxhimin e plehut
Mjetet e prerjes së drurëve
Refraktometër
CMT, test
Detergjentë si acidet dhe bazat që duhen demonstruar në fermat e qumështit
Matja kasetë për peshën e gjallë në kafshët e fermave
Prova për marrjen e mostrave të tokës
Sonometer për matjen e nivelit të zhurmës në ferma
Oksigjenmeter
Peshore elekronike 0.01g
Absorber Analyst 300
HPLC
GC
Llampa per Apsorber
Enë normale 250ml
Enë normale 100ml
Kivetë HACH
RT PCR- ABI
Autoklavë
Destilator
Mikroskop
Zbërthyes mikrovalor
Banjo Ultrasonie
Turbidimeter
Spektofotometer Genesys 10 S
Mikrotom
Histokinete
Mikroskopë
Spektofotometer HACH 2800
Inkubator
Mini Vidas
Homogjenizator
Furra për kalcimim
Reostat
Osciloskop
Ligji i Bojlit
Kalorimeter
Elektrometer
Bobine dyfishe
Gjenerator i Wandengrafit
Bobine e Runekorfit
Pirun akustik
Mikrometer
Valtometer
Ushqyes Rryme
Ekzemplarë të insekteve
Disku i Njutonit
Magnet në formë U
Demonstrator për rreze katodike
Sistemi Diellor
Tubi i Paskalit
Ananometer
Menzura 100 ml
Erlenmajer 500ml
Erlenmajer 250ml
Gota 250 ml
Gota 600 ml
Mbajtese të pipetave
Menzura 1000 ml
Menzure 500 ml
Shtylla metalike
Mbajtes te biretave plastike
Mbajtese të epruvetave
Sterilizator 200L
Mulli me sferë
Mulli per bluarje
Mikroskop Xion
Polarimeter
Centrifugë
Perzierës magnetic
Refraktometer
Steriomikroskop
Demonstrator per fizikë
Tranformator i çmontueshem
Ligji i Arkimedit
Demonstrator i forcës oscilator
Gypi i Njutonit
Ura e Vinstonit
Demonstrator i friksionit
Enë petri
Digestorë