Përpunimi i Avansuar i Teksteve

Përpunimi i Avansuar i Teksteve

Përpunimi i Avansuar i Teksteve

Qëllimi i trajnimit:

ECDL / ICDL Përpunimi i Avancuar i Teksteve është një program c ertifikues
i nivelit të lartë, përmes të cilit kandidatët mund të demonstr ojnë aftësinë
e tyre për të përdorur veçoritë e avancuara të aplikacioneve pë r përpunimin
e teksteve, për të përmirësuar punën e tyre, për të përmirësuar produktivitetin
dhe për të kursyer kohë. ECDL moduli i avancuar për përpunimin e teksteve
i jep mundësi kandidatëve që të certifikohen si ekspert në përdo rimin e
aplikacioneve për përpunimin e teksteve, dhe për të fituar aftës i mbi
veçoritë e softuerit.

Kandidatët e certifikuar me modulin ECDL / ICDL Përpunimi i avancuar
i Teksteve mund të:

• Aplikojnë tekste te avancuara, paragrafë, kolona dhe formati me të tabelave. Konvertojnë tekstin
në një tabelë dhe anasjelltas
• Krijojnë dhe menaxhojnë referimet në dokumentet e autorëve t jerë
• Rrisin produktivitetin duke përdorur fushat, format dhe shab llonet
• Aplikojnë teknikat e avancuara për letrat serike dhe të puno jnë me karakteristika të automatizimit,
të tilla si macros
• Përdorin funksione për ndërlidhjen, importimin dhe integrimi n e të dhënave
• Bashkëpunojnë dhe shqyrtojnë dokumentet. Punojnë me dokument e kryesore dhe nën-dokumente.
Aplikojnë në dokumente karakteristika të sigurisë
• Rregullojnë dokumentet duke përdorur imazhet e zbehura ,,wat ermarks’’ në header dhe footer të dokumentit

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/