Tabelat e Avansuara

Tabelat e Avansuara

Qëllimi i trajnimit:

ECDL / ICDL Kalkulimi i Avancuar i Tabelave është një program c ertifikues
i nivelit të lartë i cili ju jep mundësi kandidatëve t’i përmir ësojnë shkathtësitë
për kalkulimin e tabelave në nivel ekspertesh. Kjo u lejon atyr e përdorimin
e aplikacioneve te avancuara në kalkulimin e tabelave për të pr odhuar
informacion menaxherial të një cilësie më të lartë.

Kandidatët e certifikuar me modulin ECDL / ICDL Kalkulimi i Avan cuar
i Tabelave mund te:

• Prodhojnë informacion me cilësi superiore
• Arrijnë te informacioni kyç më shpejtë dhe më lehtë
• Ofrojnë analiza më të detajuara
• Përpilojnë raporte më të sofistikuara
• Përdorin vegla më të avancuara të funksioneve dhe analizave për editimin dhe trajtimin e të dhënave
• Përdorin macros gjatë aplikacioneve në kalkulimin e tabelave

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/