Databazat e Avancuara

Databazat e Avancuara

Qëllimi i trajnimit:

ECDL / ICDL Bazat e Avancuara të të dhënave është një program c ertifikues
i nivelit të lartë, i cili ju mundëson kandidatëve përfitimin e shkathtësive
të reja, në përdorimin e veglave te avancuara të cilat do t’i k enë në
dispozicion për aplikacionet e databazave, për të menaxhuar dhe
organizuar sa më mirë informacionin e strukturuar.

Kandidatët e certifikuar me modulin e avancuar te ECDL / ICDL Ba zat e
te dhënave mund të:

• Përpilojnë raporte më të detajuara, me analizë më të thellë të të dhënave
• Krijojnë informacione menaxheriale të cilësisë më të lartë
• Përdorin funksione të avancuara gjatë përpilimit të tabelave , pyetësorëve si dhe gjatë dizajnimit
të formave dhe raporteve të ndryshme
• Përdorin macros në kuadër të aplikacioneve të bazës së të dh ënave
• Importojnë, eksportojnë dhe bëjnë lidhjen e të dhënave

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/