Prezantimet e Avansuara

Prezantimet e Avancuara

Qëllimi i trajnimit:

ECDL / ICDL Prezantimi i Avancuar është një program certifikues për
kandidatët që dëshirojnë të krijojnë prezantime me efekte dhe n dikim të lartë,
duke përdorur karakteristika të avancuara dhe që janë në gjendj e të
provojnë aftësitë e tyre në këtë fushë. ECDL / ICDL certifikata për programin
e avancuar për prezantime përfshin karakteristika të avancuara që do të ju
mundësojnë juve përdorimin e plotë të aplikacioneve të prezantimit.

Kandidatët të cilët i kanë certifikuar aftësitë me ECDL / ICDL p rogramin
e avancuar për prezantime mund të:

• Planifikojnë dhe dizajnojnë prezantime shumë efektive me ndik im të madh.
• Përdorin karakteristika të avancuara për të rregulluar struk turën dhe pamjen
• Përdorin dhe manipulojnë fotografitë, imazhet, objektet e viz atuara dhe diagramet në prezantime
• Përfshijnë elemente të sofistikuara multimediale në prezantim e
• Shfrytëzojnë mjete të fuqishme për lidhjen e informacionit m e aplikacionet e tjera

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/