Studentët

Pranimi i studentëve rregullohet nga Rregullorja e Këshillit të Fakultetit për Pranim.                       

Programi përqendrohet në tërheqjen e kandidatëve dhe profesionistëve nga fushat dhe industritë si në vijim: Arkitektura, Planifikimi Urban dhe Hapësinor, Gjeografia, Zhvillimi i Qëndrueshëm, Bujqësia dhe Zhvillimi Rural, Transporti dhe Logjistika, Qeverisja Lokale, Juridiku, Ekonomia, Zhvillimi Rajonal, Shkencat e Mjedisit, Sociologjia, Shkencat Sociale, Shkencat e Aplikuara, Turizmi, Trashëgimia Kulturore dhe  Pasuritë e Paluajtshme.

Programi i studimit është i hapur për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të huajt pa asnjë dallim, ata që kanë përfunduar studimet bachelor në shkencat sociale dhe natyrore, ekuivalent me 180 kredi ECTS. Ata që plotësojnë kriteret e përcaktuara në përputhje me ligjin e arsimit të lartë të Kosovës, ata që kanë demonstruar sukses të lartë në studimet bachelor dhe kanë arritur një notë mesatare prej 7.5 / 10 dhe kanë përvojë praktike, janë objektivi i studimeve tona në nivelin e masterit. Programi është gjithashtu i hapur për transferime të kandidatëve nga universitete të tjera vendore ose të huaja për sa kohë që ato janë të licencuara dhe të akredituara nga institucionet përkatëse.

Kandidatët rekrutohen sipas procedurave të pranuara zyrtarisht në nivelin institucional dhe në përputhje me Ligjin për arsimin e lartë dhe dispozitat e Statutit të UBT.

Kandidatët e interesuar plotësojnë kërkesën për regjistrim duke bashkangjitur dokumentet e kërkuara dhe duke i dorëzuar ato pranë Zyrës së Shërbimit ndaj Studentëve. Dokumentet që kërkohen gjatë aplikimit janë: Formulari i Aplikimit (Aplikimi) që duhet të merret nga Zyrtari i Shërbimit ndaj Studentëve (ZSHS); Certifikatë diplomimi/diploma (studime bachelor); Diplomë Fakulteti (diplomë bachelor), Ekstrakt i lindjes, autobiografi (CV) për kandidatët që punojnë. Kandidati gjithashtu mund të aplikojë me email: [email protected].

Mundësia për regjistrim në Programin  Urbanizëm dhe Zhvillim është në dispozicion për këdo që ka një diplomë kolegji dhe që ka përfunduar dhe grumbulluar me sukses gjithsej 180 kredi ECTS, duke përmbushur kërkesat e Ligjit për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës. Diplomat ose dokumentet ekuivalente i bashkëngjiten dokumenteve të lartpërmendura nën kushtet e konkursit të aplikimit dhe rekrutimit.