Struktura e Programit

 

 

Viti I
Semestri I
Lënda ETC
Teoritë në Planifikimin Hapësinor – Konceptet dhe Strategjitë për Zhvillimin e Qyteteve 8
Aplikimi i Sistemeve të Informacionit Gjeografik (GIS) në Planifikim Urban 6
Dinamikat Sociale në Hapësirat Urbane dhe Statistika 6
Metodat e Hulumtimit dhe Teknikat e Prezantimit 6
Zgjedhore:
Menaxhimi i Sistemeve Komplekse për Zhvillim të Qëndrueshëm 4
Politikat e Banimit dhe Zhvillimi i Komunitetit 4
Ekonimia dhe Zhvillimi – Trajtim i avancuar 4
Semestri II
Lënda ETC
Studio mbi Planifikimin e Qëndrueshëm Hapësinor 8
Zhvillimi Hapësinor Kombëtar dhe Regjional 6
Politikat e Transportit të Qëndrueshëm 6
Korniza Ligjore dhe Standardet në Planifikim Hapësinor 6
Zgjedhore:
Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore 4
Ekonomia Urbane dhe Zhvillimi Regjional 4
Viti II
Semestri III
Lënda ETC
Studio mbi Dizajnin Urban 8
Politikat Mjedisore, Mbrojtja e Mjedisit dhe Energjia e Ripërtëritshme 6
Ndotja Akustike dhe Mjedisi Urban 6
Periferia Urbane dhe Hapësirat Rurale si Ekosisteme Ekonomike 6
Zgjedhore:
Historia Urbane / Arkitektonike dhe Trashëgimia Kulturore 4
Kopshtaria urbane, Agrikultura Organike dhe Agrikultura Urbane 4
Semestri IV
Lënda ETC
Tema e Diplomës/Teza 30