Ndërmarrësi dhe Inovacion

Me qëllim të përkrahjes së zhvillimit dhe inovacionit në kuadër të UBT është themelar qendra INSPIRE dhe kjo qendër është qendra e Inovacionit Social në UBT. Kjo Qendër eshte e intergruar ne kuader te qenders se dijes ne UBT, Intstituti RIED. INSPIRE eshte shkurtese INovacione per Probleme Sociale te Inspiruara nga ekosistemi Hulumtues (Ang: for INnovations for Social Problems Inspired by Research Ecosystems)

INSPIRE eshte themeluar ne Tetor 2017 si Qender per Inovacion Social dhe Ndermarresi e cila synon adresimin e nevojave te pa plotesuara sociale permes inovacioneve te zhvilluara nga aktivitete te inspiruara hulumtuese.

INSPIRE synon që të krijojë vlera të përbashkëta, duke bashkuar njohuritë dhe kapacitetet në krijimin e një procesi për zgjidhjen e problemeve sociale duke e rritur shkallën e inovacionit mes akademisë , industrisë, organizatave shoqërore civile, sektorit të biznesit, dhe komunitetit. INSPIRE aplikon qasje lidere ne zhvillimin e femijeve, te rinejve, dhe adoleshenteve, duke ofruar edukim ne mendimin kreativ, inovacion social, dhe ndermarresi per student dhe te diplomuar te UBT-se dhe institucioneve te tjera kademike ne Kosove dhe Ballkan.

INSPIRE Social Innovation permbledhe ne nje model te vetem dy qasje ekzistuese te inovacionit social – praktika e bazuar ne njohuri dhe qasjen e bazur ne hulumtim te ofruar permes kurrikules akademike.

Kjo qender promovon qasje transdiciplinare dhe multi kulturore te edukimit me mundesi te te mesuarit ekpserimental global. Ne menyre unike eshte e para dhe e vetmja qender e inovacionit social ne Kosove dhe ne Ballkanin Perendimor.

Mesazhi kryesor i qendres eshte se INovacioni per Probleme Sociale kerkon Ekosisteme Hulumtuese te Frymezuara, dhe keshtu rrjedhe emri I-N-S-P-I-R-E (Ang: for INnovations for Social Problems Inspired by Research Ecosystems).

UBT ka themeluat dhe ka financuar grupet ne vijim

  • e-farming
  • MentalthHealthCare
  • n’Trafik
  • cedX
  • Prizma
  • Simple Life
  • e-Bin
  • Bo’ Mire
  • Freelancing Platform
  • Smart Board