Trajnime për hulumtime

Plani i zhvillimit të stafit të UBT ka disa objektiva kryesore: (a) të sigurojë një kornizë për lejimin e mundësive të përshtatshme të zhvillimit të dhe për të përsosur njohuritë, aftësitë dhe sjelljet e stafit, të cilat do të rrisin rritjen personale dhe efikasitetin, nëse individë, ekipe dhe organizimi në ndjekje të përsosmërisë në të gjitha aktivitetet dhe strategjitë e tij. (b) për të lehtësuar procesin e ndryshimit; (c) Të promovojë një etikë zhvillimi; (d) të hartojë plane të ndryshme të zhvillimit të stafit për secilën strategji institucionale; (e) të përfshijë të gjithë veprimtarinë e zhvillimit të personelit në kalendarin akademik të institucioneve.

 

Zhvillimi i stafit është një pjesë integrale e procesit të planifikimit strategjik të UBT. Institucioni pranon që përsosmëria institucionale mund të arrihet dhe mirëmbahet vetëm nga një staf i aftë, me përvojë dhe motivim i duhur. Prandaj institucioni është i përkushtuar që: (a) Zhvillimi i stafit të burimeve dhe kërkon që Departamentet të japin plane zhvillimore si pjesë e Procesit të Planifikimit Financiar, (b) (b) Vendosni tregues të performancës kundër të cilit mund të maten departamentet dhe individët, (c) Identifikoni dhe të sigurojë aktivitete të zgjedhura dhe të synuara të zhvillimit që mbështesin secilën strategji institucionale dhe Planin e Përgjithshëm Strategjik.

 

Prioritetet që dalin nga konsultimi i anëtarëve më me përvojë të stafit brenda institucionit janë:

 

(1) Mbështetja e zhvillimit profesional të atyre që janë në role menaxhuese brenda institucionit – të gjithë të sapo emëruarve në një rol menaxhues u jepen nivele të përshtatshme të përkrahjes kur ndërmarrin një rol menaxhues / udhëheqës;

 

(2) Mbështetësit e menaxherëve në adresimin e çështjeve të performancës – ka nevojë për të adresuar gamën e çështjeve të performancës që mund të lindin në faza të ndryshme të jetës së një anëtari të stafit brenda Institutit p.sh. induksioni, prova dhe fazat e mëvonshme. Kërkohet mbështetje si për menaxherin / udhëheqësin ashtu edhe për anëtarin individual të stafit;

 

(3) Stafi ndihmës në zhvillimin profesional të profesorëve dhe studiuesve – ekziston nevoja për të zhvilluar shtigje zhvillimi të artikuluar qartë për të gjithë stafin në të gjitha kategoritë që kanë një rol mësimor dhe / ose kërkimi. Kjo duhet të lidhet aty ku është e përshtatshme me kriteret e reja për promovimin dhe shpërblimin e rënë dakord. Në tërësi stafi i përfshirë në mësimdhënie duhet të inkurajohet të marrë kualifikime të mëtejshme akademike;

 

(4) Mbështetja e veprimtarisë së mësimit elektronik – kjo është një fushë zhvillimi që ka dy drejtime: (a) ekspertizën teknike të mësimdhënies on line, d.m.th. njohuri në internet dhe (b) pedagogjinë e të mësuarit duke përdorur mekanizmat ‘on line’;

 

(5) Stafi Mbështetës në Teknologji dhe Transferim të Diturisë – ka nevojë për të mbështetur stafin në të gjitha aktivitetet e tyre në lidhje me teknologjinë dhe transferimin e njohurive. Në veçanti, kërkohet mbështetje në zhvillimin e aftësive dhe njohurive të konsulencës, të kuptuarit e Pronësisë Intelektuale dhe ndikimin e menaxhimit të tij në institucion.

 

 Trajnime kërkimore

 

Zyra e Kërkimit të UBT ofron trajnime kërkimore për stafin e UBT. Trajnimet ofrohen në pesë seanca gjatë gjithë vitit në formatin vijues:

 

Seanca 1

 

Temat që duhen mbuluar

 

Krijimi i idesë së hulumtimit (Deklaratë Problemi)

Gjetja e pyetjeve të hulumtimit

Gjetja e objektivave të hulumtimit

Shkrimi i Propozimit për hulumtim përfshirë përbërësit e mëposhtëm

  

Shqyrtimi i Problemit

 

Pyetjet dhe objektivat e kërkimit

Terreni i studimit

Metodologji

Afati kohor i studimit

Buxheti

 

Sesioni 2

 

Temat që duhen mbuluar

Rishikimi i literaturës

Parafrazimi

Citimet

Plagjiatura

Përdorimi i softuerit për referencat

 

 

Sesioni 3

 

Temat që duhen mbuluar

 

Metodologji

Formulimi i modelit të hulumtimit

Mbledhja e të dhënave

Përgatitja e pyetësorit

 

Sesioni 4

 

Temat që duhen shtjellohen

 

Analizimi i të dhënave

Një Test T Një Test

Testet e varura të mostrave T

Test i pavarur i mostrave T

ANOVA

 

Sesioni 5

 

Temat që duhen shtjelluar

Analizimi i të dhënave

Testi Chi Square

korrelacioni

Regresi

 

 

Trajnimet ofrohen nga anëtarët e zyrës së hulumtimit dhe studiuesit me përvojë në rrafshin ndërkombëtar.

Një konferencë e lidhur me “Plagjiaturën dhe mënyrat për t’u mbrojtur prej saj” do të mbahet gjithashtu në mjediset e UBT.Për më tepër, trajnimet më poshtë do të ofrohen për stafin e UBT-së në vitin e ardhshëm akademik me qëllim të rritjes së kompetencave të tyre në lidhje me hulumtimin sasior dhe cilësor.

 

-TATA trainim për kërkime sasiore

 

-R Trainimi për Kërkime Sasiore

 

– Trajnim Vivo për kërkime cilësore

 

 

Shkolla Përgatitore e Doktoratës është një aktivitet tjetër i Trajnimit të Kërkimit që organizohet në UBT për të ndihmuar studiuesit e rinj në lidhje me përgatitjen e propozimeve të tyre për hulumtim në mënyrë që pranimi i tyre në programet ndërkombëtare të doktoratës.