Financimi i hulumtimeve

Financimi i hulumtimit

Zyra e Kërkimeve UBT është e angazhuar plotësisht në gjetjen e mundësive të financimit për fushat përkatëse dhe përcaktimin e përparësive të kërkimit në të ardhmen në vazhdim dhe të mundshme që ka UBT. Erasmus Plus dhe Horizon 2020 janë dy programet kryesore që UBT ka bërë aplikime përmes partneriteteve ndërkombëtare. Në vitin 2018, aplikacionet UBT bënë pesë aplikime të Projektit Kërkimor në Erasmus plus dritaren Window Key Action 2 (Ndërtimi i Kapaciteteve në Fushën e Institucioneve të Arsimit të Lartë). Titujt e projekteve janë si më poshtë:

 • Zhvillimi i Kurrikulave në Inxhinierinë e Mjedisit përmes integrimit të arsimit, kërkimit shkencor, inovacionit dhe industrisë
 • Përmirësimi i cilësisë së funksionimit të institucioneve të arsimit të lartë përmes digjitalizimit të bibliotekave
 • Qendra Ndërkombëtare e Inovacionit të Hapur
 • Zhvillimi dhe Zbatimi i Kurrikulave të Shkencave Kompjuterike të orientuara nga kompetencat
 • Inovacioni dhe Menaxhimi i Teknologjisë në Kosovë dhe Shqipëri

 

Zyra e Kërkimit UBT do të bëjë aplikime të reja projekti për të financuar aktivitetet kërkimore në vitin e ardhshëm në lidhje me fushat më poshtë

 • Zhvillimi i Kuadrave të Sigurimit të Cilësisë në Institucionet e Arsimit të Lartë
 • Dixhitalizimi i operacioneve në institucionet e arsimit të lartë
 • Hapja e një Qendre Këshilluese Ligjore për të privilegjuarit
 • Zhvillimi i kurrikulave për departamentet e reja që janë planifikuar të hapen
 • Moderimet dhe Përparimet e Kurrikulave për departamentet ekzistuese
 • Krijimi i një Qendre Kërkimore Transdisiplinare

Aplikime shtesë kërkimore do të shtohen në këtë listë deri në afatin e ardhshëm të aplikimeve.

Qendra e Kërkimit UBT së bashku me rektorin Dr. Hajrizi gjithashtu morën pjesë në HORIZON 2020 Ditët e Informacionit të Kosovës dhe u informuan për aplikimet e mundshme të projektit dhe mundësitë e partneritetit nga ekspertët e Komisionit Evropian.

UBT është gjithashtu në kontakt me institucionet si USAID, GIZ dhe zyra të tjera ndërkombëtare në lidhje me rritjen e kapaciteteve kërkimore të institucionit

 

Fushat e mundshme për t’u afruar me subjektet private dhe qeveritare

Përmes mundësive të mundshme të partneritetit me grupet e përmendura më poshtë përmes përparësive të specifikuara, UBT është e gatshme të financojë Projektet e ardhshme të Kërkimit

I. NVM

ICT

Menaxhimi Strategjik i Burimeve Njerëzore

Zhvillimi i sistemit

Globalizimi dhe Mundësitë Ekonomike Globale

Mjedisi që mundëson biznesin

Atomizimi dhe Robotika

II. Sektori privat

Zhvillimi i burimeve njerëzore

Teknologjitë e komunikimit të informacionit

Zhvillimi i sistemit

Kompetenca ndërkulturore dhe biznesi ndërkombëtar

 

III. Sektori shtetëror

Zhvillimi i sistemit të administratës publike

Sistemet e Kujdesit Shëndetësor

Planifikimi Hapësinor dhe Dizanjimi i Qëndrueshëm

Qeverisje e mirë

Zhvillimi ekonomik

Integrimi rajonal dhe BE