Infrastruktura të tjera

Infrastruktura kërkimore e UBT mund të kategorizohet si më poshtë

 

Biblioteka UBT

 

Biblioteka e UBT përbëhet nga dy hapësira të ndara: hapësira që përmbajnë hapësirë ​​për libra dhe hapësirë ​​për lexim. Kjo ndarje mundëson ofrimin e një shërbimi më efikas, mundësi për qasje në libra dhe në të njëjtën kohë, qetësi të nevojshme dhe të mjaftueshme në sallën e leximit.

 

Biblioteka e UBT përbëhet prej 250,000 librash të shtypur, një nga bibliotekat më të mëdha përreth, si dhe librat elektronikë dhe bazat e të dhënave të botuesve. Bibliotekarët që paraqesin punën me libra fizikë dhe materiale dixhitale, përfshirë katalogimin dhe qarkullimin, ilustrohen në të majtë të sferës të quajtur “njohuri bazë”. Studentët e UBT kanë qasje në biblioteka elektronike të ndryshme dixhitale, siç janë: BIONE, EBSCO HOST, FMN, Cambridge Journals dhe JSTOR.

 

Biblioteka UBT ka krijuar një katalog elektronik, përmes të cilit lexuesit mund të informohen për të gjithë materialin që ekziston në bibliotekë dhe mund të bëjnë kërkesë për të marrë libra nga distanca. Biblioteka është furnizuar me libra në gjuhë të ndryshme ndërkombëtare. Publikime që merren zakonisht nga qendrat e njohura ndërkombëtare si Universiteti i Teknologjisë në Vjenë, Universiteti Harvard, Universiteti Oslo, Universiteti Oakland, Universiteti i Nice, etj. Krahas të tjerave, ekziston një përzgjedhje e gjerë e literaturës së specializuar në fushën e diplomacisë ndërkombëtare dhe këndit të NATO-s dhe komiteti ndërkombëtar, i cili përqendrohet në mënyrë specifike në situatën në vitet e fundit në Kosovë

 

Laboratorët

 

Laboratorët janë:

 • Laboratori i Modelimit dhe Simulimit UBT
 • Laboratorët e programimit kompjuterik UBT
 • Inxhinieri Mekatronike UBT
 • Laboratori i Sistemeve Inteligjente dhe Robotikës UBT
 • Laboratori i Rrjetit dhe Komunikimit UBT
 • Laboratori i Sistemeve të Operimit UBT
 • Laboratori i Energjisë UBT
 • Laboratori i Shkencave të UBT-së
 • Laboratori i Prodhimit Industrial UBT
 • Laboratori i Veglave të Punëtorive UBT
 • Laboratori i Aftësive Klinike UBT
 • Laboratori i Mikrobiologjisë UBT
 • Laboratori i kimisë UBT
 • Laboratori i Fizikës UBT
 • Laboratori i Biokimisë UBT
 • Laboratori i Anatomisë UBT
 • Laboratori i Fizioterapisë UBT
 • Laboratori i Fiziologjisë UBT
 • Laboratori i Teknologjisë Ushqimore UBT

 

Klinikat

Klinikat janë:

 

 • Salla  e emergjencave
 • Salla Rontgen
 • Klinikë dentare
 • Klinika Ortodonike
 • Klinika e Kirurgjisë Orale
 • Klinika e Pediatrisë
 • Klinika e Gjinekologjisë
 • Dhoma e Kujdesit Intensiv
 • Klinika e anesteziologjisë
 • Klinika e Kirurgjisë
 • Klinika e Fizioterapisë
 • Klinika e Infektologjisë