Kriteret e pranimit

Studentët duhet të kenë një diplomë universitare në media.

Studentët, që kanë një diplomë universitare në shkenca sociale apo humane.

 

Studentët, që kanë një diplomë universitare nga institucionet e akredituara vendore dhe ndërkombëtare 

Lajme