Fakte rreth programit

Përshkrimi i institucionit (emri)

 

Kolegji UBT

Emërtimi i programit të studimit

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  doktoratë, kurs universitar)

Master e Shkencës (MSc.)

Niveli 6

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar

Master i shkencës në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Profili i programit akademik

Inxhinieria e Sistemeve Softwerike

Web Programming

Sistemet e Bazave të të Dhënave

Inxhinieria e Komunikimit

Shkenca e të dhënave Statistikore

Multimedia dhe Vizualizimi

Informatika Mjekësore

Grupi të cilit i orientohet oferta

·         Studentët me diploma universitare në një diciplinë të shkencave kompjuterike dhe që kërkojnë një avancim në diplomim

·         Studentët me diploma universitare në fushën e Teknologjisë së Informacionit që kanë nevojë për studime të mëtutjeshmë në një specializim të veqantë

·         Studentët të cilët kanë qenë duke punuar në fushën e Teknologjisë Informative dhe duan të fitojnë një kualifikim më të gjerë

·         Studentët nga diciplinat jashtë teknologjisë informative që duan të ndryshojnë rrugën e karrierës: studentët nga shkenca mateëmatike, inxhinieria, studentët nga biznesit dhe Administrata Publike

Kohëzgjatja minimale e studimit

Katër semestra {2 vite akademike}

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga puna, studim në distancë etj.)

E rregullt

Numri i ECTS-ve

120 ECTS

Vendi i Studimit

Kampusi Prishtinë

Kampusi Inovativ në Lipjan

Kampusi në Ferizaj

Kampusi në Prizren

Lajme